Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

ศูนย์รวมแบบฟอร์มส่วนทรัพยากรบุคคล

หน้าแรก / ศูนย์รวมแบบฟอร์มส่วนทรัพยากรบุคคล

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการ ไฟล์
แบบขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ / นำเสนอผลงานวิชาการ (HRD-SWU-01)
ตัวอย่างการขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ / นำเสนอผลงานวิชาการ
แบบขอลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการอื่นๆ (HRD-SWU-02)
แบบโครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม และเหตุผลความจำเป็น (พนักงานมหาวิทยาลัย) (HRD-SWU-02_01)
แบบโครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ข้าราชการ) (HRD-SWU-02_03)
แบบขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (HRD-SWU-05)
แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ๆ (HRD-SWU-06)
แบบรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมทางวิชาการ / นำเสนอผลงานทางวิชาการ ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ๆ (HRD-SWU-07)
แบบขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของข้าราชการ
แบบขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฎิบัตการวิจัย ณ ต่างประเทศ
แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปพัฒนา
ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปพัฒนา
แบบสัญญาการรับทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวอย่างสัญญาการรับทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบขออนุมัติลา และสัญญาการลาศึกษา / ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
แนวปฏิบัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการการในประเทศ / ต่างประเทศ และลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ

งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

รายการ ไฟล์
แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวบุคลากร (Smart Card)
แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน (โครงการของธนาคารกรุงไทย)
แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน (โครงการของธนาคารอาคารสงเคราะห์)
แบบใบเบิกสวัสดิการ - ค่าสร้างเสริมสุขภาพ
แบบขอใช้ห้องพักสวัสดิการประสานมิตร
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ปช.16)
หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม (ปช.11)
ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับพนักงาน / ลูกจ้าง / สมาชิก
แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล (คส.2)
 
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02 649 5000 I hrswu@g.swu.ac.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top