Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

ศูนย์รวมแบบฟอร์มส่วนทรัพยากรบุคคล

หน้าแรก / ศูนย์รวมแบบฟอร์มส่วนทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือวิชาการอื่นๆ สัญญาทุน และปรับวุฒิ

รายการ ไฟล์
แบบขอลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการอื่นๆ (HRD-SWU-02)
แบบโครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม และเหตุผลความจำเป็น (พนักงานมหาวิทยาลัย) (HRD-SWU-02_01)
แบบโครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ข้าราชการ) (HRD-SWU-02_03)
แบบขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (HRD-SWU-05)
แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ๆ (HRD-SWU-06)
แบบรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมทางวิชาการ / นำเสนอผลงานทางวิชาการ ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ๆ (HRD-SWU-07)
แบบขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของข้าราชการ
แบบขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฎิบัตการวิจัย ณ ต่างประเทศ
แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปพัฒนา
ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปพัฒนา
แบบสัญญาการรับทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวอย่างสัญญาการรับทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบขออนุมัติลา และสัญญาการลาศึกษา / ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
แบบขอปรับวุฒิการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02 649 5000 I hrswu@g.swu.ac.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top