Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

เอกสารเผยแพร่ ส่วนทรัพยากรบุคคล

หน้าแรก / เอกสารเผยแพร่ ส่วนทรัพยากรบุคคล / แผนแม่บททรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 5 ปี พุทธศักราช 2566 - 2570

image
แผนแม่บททรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 5 ปี
พุทธศักราช 2566 - 2570


ดูรายละเอียด
image
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566
ตามกรอบแผนแม่บททรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570
ดูรายละเอียด
 
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02 649 5000 I hrswu@g.swu.ac.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top