Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

ส่วนงานภายใน

หน้าแรก / งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ภาระงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
   1.1 การวางแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล
   1.2 การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม วางแผนการฝึกอบรม และแผนการฝึกอบรมประจำปี
   1.3 การออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม
   1.4 การพัฒนาพนักงานใหม่ ได้แก่ การปฐมนิเทศ การสอนงาน พี่เลี้ยง
   1.5 การพัฒนาบุคลากรระยะยาว ได้แก่ การส่งเสริมด้านการศึกษา (ส่งเรียนต่อเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง) เช่น นักเรียนทุน ทุนศึกษาต่อ สัญญาศึกษาการชดใช้ทุน เป็นต้น การลาศึกษา/ฝึกอบรมทุนพัฒนาบุคลากร การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและการสร้างองค์ความรู้
   1.6 การจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
   1.7 การวัดและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
2. การวางแผนและพัฒนาสายอาชีพ
   2.1 การวางแผนการพัฒนาเส้นทางอาชีพของบุคลากร
   2.2 การพัฒนาสายอาชีพ ได้แก่
   2.3 การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ (ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์)
   2.4 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
   2.5 การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
   2.6 การเลื่อนตำแหน่งของกลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิตและกลุ่มนักวิจัย
   2.7 การเลื่อนระดับสูงขึ้นของสายปฏิบัติการ
   2.8 การเทียบระดับตำแหน่งของสายปฏิบัติการ
   2.9 การขึ้นทะเบียนตำแหน่งข้าราชการ
3. การบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่นการวางแผนและยุทธศาสตร์กำลังคน


 
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02 649 5000 I hrswu@g.swu.ac.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top