Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ เข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Danai 51

ขอแสดงความยินดีกับ คุณโชติมณี มั่นสุ่ม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน”

Danai 63

ขอแสดงความยินดีกับ คุณชลธิชา ขันเกตุ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน”

Danai 49

ขอแสดงความยินดีกับ คุณฐิติพร คัมภิรานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “นักกายภาพบำบัดชำนาญการ”

Danai 32

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุจิตรา รัตนสิน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “บรรณารักษ์ชำนาญการ”

Danai 56

ขอแสดงความยินดีกับ คุณชินกร น้อยคำยาง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ”

Danai 50

ขอแสดงความยินดีกับ คุณพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ”

Danai 48

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิริรัตน์ พรมนาง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “นักวิชาการศึกษาชำนาญการ”

Danai 112

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอุดร วงษ์ไทย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “ผู้ปฏิบัติงานช่างชำนาญงานพิเศษ”

Danai 94

ขอแสดงความยินดีกับ คุณพรพรรณ โรจนแสง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ”

Danai 80
RSS
1345678910Last