Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

ส่วนงานภายใน

หน้าแรก / งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ภาระงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

1. บุคลากรสัมพันธ์และแรงงานสัมพันธ์
   1.1 สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety)
   1.2 การสร้างสุขแก่บุคลากร/คุณภาพชีวิตการทำงาน
   1.3 ความผูกพันของบุคลากร
   1.4 การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
   1.5 การวางแผนเกษียณอายุ (Pre-retirement Planning)
   1.5 การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
   2.1 กองทุนสวัสดิการ
   2.2 การขออนุมัติเบิกจ่ายสวัสดิการตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน
   2.3 สวัสดิการเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ ได้แก่ ประกันสังคม สวัสดิการ 15,000 บาทการประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
   2.4 สวัสดิการอื่น เช่น กู้ยืมเงินสวัสดิการ สินเชื่อ สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย สวัสดิการสินเชื่ออเนกประสงค์ภัยพิบัติ รถรับ-ส่ง
   2.5 กองทุนต่างๆ เช่น กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   2.6 สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด การสืบหาทายาท พระราชทานเพลิงศพ การจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
   2.7 ตรวจสอบรายชื่อและจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   2.8 จัดทำเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการเกษียณอายุ
   2.9 จัดทำเอกสารและประสานงานกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข.
   2.10 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มของข้าราชการบำนาญ
   2.11 การขอพระราชทานเพลิงศพ
   2.12 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาทายาท
   2.13 การขอรับบำเหน็จตกทอดของทายาท
   2.14 บันทึกการขอรับบำเหน็จบำนาญในระบบของกรมบัญชีกลางให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุ
   2.15 บันทึกข้อมูลการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในระบบกรมบัญชีกลาง หนังสือรับรองต่างๆ เช่น เงินเดือน สถานภาพ
3. โครงการสวัสดิการ
   3.1 โครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
   3.2 โครงการจำหน่ายของที่ระลึกตรา มศว
   3.3 โครงการให้บริการเช่าชุดครุย
   3.4 โครงการรถรับ - ส่ง บุคลากร นิสิต และนักเรียน
 
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02 649 5000 I hrswu@g.swu.ac.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top