Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

หน้าแรก / กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

การบริหารงานบุคคล

รายการ
ฉบับลงวันที่
ไฟล์
พ.ศ. 2559
23 ก.ค. 59
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับต้น) 26 ต.ค. 59
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ฉบับต้น) 24 ก.พ. 60
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (ฉบับต้น) 8 พ.ค. 61
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 (ฉบับต้น) 24 พ.ย. 61
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 (ฉบับต้น) 5 พ.ค. 65
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 (ฉบับต้น) 25 พ.ย. 65
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างและการบริหารอัตรากำลัง พ.ศ. 2566 7 พ.ย. 66
24 ส.ค. 59

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย

รายการ
ฉบับลงวันที่
ไฟล์
21 ก.ย. 61
21 มิ.ย. 62
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 30 มิ.ย. 62
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 10 ก.พ. 66
9 ธ.ค. 59
22 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60
22 ธ.ค. 64
1 พ.ย. 60
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานเป็นงบประมาณเงินรายได้ของส่วนกลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 7 พ.ย. 66
30 ส.ค. 62
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 7 พ.ย. 66

การพัฒนาบุคลากร

รายการ
ฉบับลงวันที่
ไฟล์
8 พ.ย. 59
12 เม.ย. 60
ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธิการได้มาซึ่งผู้อำนวยการหน่วยงาน ที่สนับสนุนการเรียนการสอนภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 31 ม.ค. 66
12 เม.ย. 60
ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธิการได้มาซึ่งหัวหน้างาน ในหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 31 ม.ค. 66
12 มิ.ย. 61
31 ส.ค. 64
2 ต.ค. 60
1 ธ.ค. 62
2 ส.ค. 62
26 เม.ย. 62
31 ม.ค. 65
15 มี.ค. 62
1 ธ.ค. 62
17 พ.ย. 64

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

รายการ
ฉบับลงวันที่
ไฟล์
23 ก.ค. 59
9 ต.ค. 61
20 ต.ค. 63
9 ต.ค. 61
9 ก.ค. 62
20 ต.ค. 63
12 ม.ค. 64

การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต

รายการ
ฉบับลงวันที่
ไฟล์
14 ก.พ. 61
20 ก.ย. 62
14 ก.ย. 63
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 20 ก.พ. 67
9 ก.ย. 63
ประกาศ คปพ. เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 5 ก.ย. 66
 
 
 
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต ตามบัญชีรายชื่อ กบบ. มศว รับรอง (เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2565)  

การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มนักวิจัย

รายการ
ฉบับลงวันที่
ไฟล์
3 ส.ค. 64
3 ส.ค. 64
3 ส.ค. 64
20 ก.ย. 62

การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

รายการ
ฉบับลงวันที่
ไฟล์
7 ก.พ. 65
20 ก.ย. 62
 24 มิ.ย. 63
19 พ.ย. 64
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 28 ก.ย. 65
23 มี.ค. 63
25 ม.ค. 65
29 มิ.ย. 63
29 มิ.ย. 63

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

รายการ
ฉบับลงวันที่
ไฟล์
13 พ.ย. 61
21 พ.ค. 59
21 พ.ค. 59
31 ต.ค. 63
28 เม.ย. 60
2560
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับ อื่นๆ)  
28 มิ.ย. 62
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2565 20 พ.ค. 65
ประกาศ มศว เรื่อง วงเงินและร้อยละการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566) 7 มิ.ย. 66
19 เม.ย. 62

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร

รายการ
ฉบับลงวันที่
ไฟล์
13 ส.ค. 62
12 ก.พ. 62
30 มี.ค. 64
3 ส.ค. 64
17 พ.ย. 64
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 19 พ.ค. 65
ประกาศ มศว เรื่อง รายการอุปกรณ์ออกกำลังกายอันเกี่ยวเนื่องและจำเป็นต้องใช้ในการออกกำลังกาย สำหรับเบิกค่าสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2565 20 พ.ค. 65
8 ก.ย. 64
28 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 62
20 ต.ค. 63
16 ต.ค. 63
12 มี.ค. 63
15 ต.ค. 62
14 ก.พ. 66
4 เม.ย. 60
2 ส.ค. 60

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน

รายการ
ฉบับลงวันที่
ไฟล์
15 พ.ย. 59
ประกาศ มศว เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 18 ส.ค. 60
ประกาศ มศว เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 18 ส.ค. 60
ประกาศ มศว เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 10 ก.ค. 61
ประกาศ มศว เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 9 ต.ค. 61
ประกาศ มศว เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 8 ต.ค. 62
ประกาศ มศว เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 27 พ.ย. 62
ประกาศ มศว เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 12 ม.ค. 64
ประกาศ มศว เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2564 20 เม.ย. 64
ประกาศ มศว เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2564 14 ธ.ค. 64
ประกาศ มศว เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2565 25 พ.ย. 65
ประกาศ มศว เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 23 ก.ค. 59
ประกาศ มศว ที่เกี่ยวกับการแบ่งงานในหน่วยงานภายในของส่วนงาน และประกาศ มศว เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เกี่ยวกับการแบ่งงานในหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2560 11 พ.ค. 60

หลักเกณฑ์อื่นๆ

รายการ
ฉบับลงวันที่
ไฟล์
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การแต่งตั้งและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 21 พ.ค. 59
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 14 ก.ย. 59
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 23 ก.ค. 59
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559 3 ส.ค. 59
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559 3 ส.ค. 59
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การบริหารสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2559 3 ส.ค. 59
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 21 พ.ค. 59
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2559 21 พ.ค. 59
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 21 พ.ค. 59
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย เครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562 9 เม.ย. 62
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารและประเภทกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2560 11 ม.ค. 60
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 3 ส.ค. 59
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 3 ส.ค. 59
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 3 ส.ค. 59
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2559 18 พ.ย. 59
ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2566 11 ก.ย. 66
ประกาศ มศว เรื่อง การกำหนดลักษณะงานที่ได้เงินเพิ่มพิเศษ พ.ศ. 2561 18 พ.ค. 61
ประกาศ มศว เรื่อง การกำหนดลักษณะงานที่ได้เงินเพิ่มพิเศษ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 21 ส.ค. 63
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2560 1 ก.พ. 60
 
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02 649 5000 I hrswu@g.swu.ac.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top