Search
× Search
Menu
 1. เกี่ยวกับเรา
 2. เอกสารเผยแพร่
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์
 4. ระบบสารสนเทศ
  1. ระบบสารสนเทศภายใน
  2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
 5. ร่วมงานกับ มศว

แนะนำหน่วยงาน

หน้าแรก / บุคลากรส่วนทรัพยากรบุคคล

บุคลากรส่วนทรัพยากรบุคคล

 • งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
image
ขนิษฐา  สินสงวน
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล  
karnitta@g.swu.ac.th โทร. 15638
image
อำภา  คำประภัสสร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ampak@g.swu.ac.th โทร. 11449
image
นลินี  คณาวิฑูรย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
nalineek@g.swu.ac.th โทร. 11448
image
วรพล  เอกชัยไพบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
worapon@g.swu.ac.th โทร. 12218
image
ศุภชัย  สำราญวงค์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
supphachais@g.swu.ac.th โทร. 11473
image
ชนากานต์  ภูมิทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
chanakanp@g.swu.ac.th โทร. 11470
image
สุพิชญา  อาชวจิรดา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
supitchaya@g.swu.ac.th โทร. 12215
image
พงศรัช  เอี่ยมสำอางค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
pongsarat@g.swu.ac.th
image
ดนัย  คงอยู่
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
danaik@g.swu.ac.th โทร. 15346
image
ธัญญารัตน์  เสดสุวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
thayarat@g.swu.ac.th โทร. 15344
image
นันทกรณ์  พงษ์พัฒน์
พนักงานพิมพ์
nantakorn@g.swu.ac.th โทร. 12217
image
ธวัช  สุขสำราญ
พนักงานพิมพ์
tawuch@g.swu.ac.th โทร. 12216
image
จุฑามาศ  นามนิมิตรานนท์
รักษาการแทน
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล  
jutamat@g.swu.ac.th โทร. 15934
image
นิชกานต์  เสาวรัตน์ชัย
บุคลากรชำนาญการ
nitchak@g.swu.ac.th โทร. 11457
image
วริชญา  เจริญกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
warichaya@g.swu.ac.th โทร. 11471
image
ปุณยนุช  นาคพันธุ์ชีวัน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
phunyanud@g.swu.ac.th โทร. 11454
image
สปัณฐ์รุ้ง  ชนะสมานมิตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
sarpunrung@g.swu.ac.th โทร. 15723
image
ปภัสสร  จงเจริญรุ่งเรือง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
papassorn@g.swu.ac.th โทร. 11451
image
เฉลิมพร  ธรรมโชติ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
chalermpornt@g.swu.ac.th โทร. 12219
image
วณิชยา  มีชัย
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
wanitchayam@g.swu.ac.th โทร. 15634
image
เสถียร  อักษรชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
sathirn@g.swu.ac.th โทร. 11450
image
บุษกร  สุวิสุทธิ์
บุคลากรชำนาญการ
bussakor@g.swu.ac.th โทร. 15724
image
ณัฐภาส  ถาวรวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
nattapas@g.swu.ac.th โทร. 11447
image
วรรณา  อินทรมณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
wanna@g.swu.ac.th โทร. 11452
image
กชวริศ  ชูเมือง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
koshwaris@g.swu.ac.th โทร. 11472
image
ฐิตาภา  ทัพวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
thitapha@g.swu.ac.th โทร. 11455
image
ปานหทัย  ไพรทวีพงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
phanhatai@g.swu.ac.th โทร. 12214
image
มาณิตา  พรวราภา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
manita@g.swu.ac.th โทร. 12213
image
วิชญ  ผาติหัตถกร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
vichaya@g.swu.ac.th โทร. 12212
image
ธีระเชษฐ์  แสงโชติช่วงชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
teerachet@g.swu.ac.th โทร. 11456
image
จิราภรณ์  แก่นปรีชา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
jirapornka@g.swu.ac.th โทร. 12210
image
ณัฐชามญฑ์  ภคพงศ์พันธุ์
หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  chutipa@g.swu.ac.th โทร. 11453
image
พ.จ.ต.นรินทร์  ทินกร ณ อยุธยา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
narin@g.swu.ac.th โทร. 12211
image
นัชชา  กรีหิรัญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
natcha@g.swu.ac.th โทร. 15726
image
ชลธิชา  เจติยวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
chonthichaj@g.swu.ac.th โทร. 11474
image
ภควัต  หนาเหตุ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
pakhawat@g.swu.ac.th โทร. 15725
image
โชติมา  ศรีนวลมาก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
chotimas@g.swu.ac.th โทร. 15633
image
จิรวัฒน์  สืบสิมมา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
jirawats@g.swu.ac.th โทร. 21077
image
ธนิต  วิมาลย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
thanitw@g.swu.ac.th โทร. 11474
image
ชณาธิศ  มากมี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
chanatis@g.swu.ac.th โทร. 11474
image
ปาริชาติ  ธูปขุนทด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
parichad@g.swu.ac.th โทร. 12208