โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service mind)
"การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการด้วยใจ" ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ฯ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว

 
     
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำประเด็นเชิงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยสู่
นโยบายมหาวิทยาลัย การบรรยาย : แนวคิดโครงสร้าง "เซลล์สมองสังคม" เพื่อมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม Pullman Bangkok Grande Sukhumvit

 
     
  โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์พนักงานใหม่ สายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
2563 ระหว่างวันที่ 5 -7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง 1 อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  และโรงแรมซันไซน์การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

 
     
  โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก้าวแรกการเป็นพนักงาน มศว
ครั้งที่ 4ในวันที่ 7 มกราคม 2563  ณ ห้องบรรยายบัวศรี อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี มศว

 
     
    ภาพกิจกรรมย้อนหลัง