มศว
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
 
งานสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
แบบชุดพลศึกษาสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2563
ประกันภัยบุคลากร มศว คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจพบเชื้อ รับเงิน 50,000 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว เงินออมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสายวิชาการ ระดับหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา
การเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
การประชุมชี้แจงออนไลน์ เรื่อง "ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ"
การประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
(Job Specification) ของกรอบระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ/ชำนาญงานพิเศษ
 
 

  โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การให้ความรู้ด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับบุคลากรใหม่” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
     
 

โครงการพัฒนาศักยภาพตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระยะ 2 รุ่นที่ 1
โดยวิทยากร อาจารย์สรวุฒิ  หรณพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 802 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 

     
  โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล” ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11
     
  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service mind)
"การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการด้วยใจ" ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ฯ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว
     
     
    ภาพกิจกรรมย้อนหลัง