โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service mind)
"การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการด้วยใจ" ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ฯ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว
       
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำประเด็นเชิงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยสู่นโยบาย
มหาวิทยาลัย การบรรยาย : แนวคิดโครงสร้าง "เซลล์สมองสังคม" เพื่อมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Junior Ballroom โรงแรม Pullman Bangkok Grande Sukhumvit
       
   

โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์พนักงานใหม่ สายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ระหว่างวันที่ 5 -7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง 1
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  และโรงแรมซันไซน์การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

       
    โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก้าวแรกการเป็นพนักงาน มศว ครั้งที่ 4
ในวันที่ 7 มกราคม 2563  ณ ห้องบรรยายบัวศรี อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว
       
      ภาพกิจกรรมย้อนหลัง