มศ
• ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
• การสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
• การสรรหาผู้อำนวยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
• การสรรหาผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 
งานสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว (7 พฤษภาคม 2565)
รูปแบบเสื้อแจกบุคลากร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2565 ครบรอบ 73 ปี
สิทธิเพิ่มเติมกรณีสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
สวัสดิการค่าสร้างเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบภัยพิบัติ
• แบบชุดพลศึกษาสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว เงินออมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 
การสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
• สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
• สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
• สังกัดสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
• สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
• สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
• สังกัดคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
• สังกัดคณะพลศึกษา
 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• ประกาศ รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ
• โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสายปฏิบัติการ
• โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสายวิชาการ ระดับหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา
• การเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
Q&A การประชุมชี้แจง เรื่อง "ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป"
• Q&A การประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  (Job Specification) ของกรอบระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ/ชำนาญงานพิเศษ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับชำนาญการ / ชำนาญงาน สายปฏิบัติการ โดย บุคลากรระดับชำนาญการ /ชำนาญงาน สายปฏิบัติการ
• รู้ครบจบโควิดในตอนเดียว โดย ผศ.นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
การรู้เท่าทันสื่อโซเชียลและการใช้สื่อย่างสร้างสรรค์ โดย ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง และ อ.สุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ
• สุขภาพจิตในบริทบ WORK FROM HOME โดย อ.นายแพทย์สมรักษ์ สันติเบ็ญจกุล