มศ
• ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
 
งานสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
สิทธิเพิ่มเติมกรณีสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom
สวัสดิการค่าสร้างเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบภัยพิบัติ
• แบบชุดพลศึกษาสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว เงินออมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
• โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสายปฏิบัติการ
• โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสายวิชาการ ระดับหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา
• การเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
Q&A การประชุมชี้แจง เรื่อง "ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป"
• Q&A การประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  (Job Specification) ของกรอบระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ/ชำนาญงานพิเศษ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับชำนาญการ / ชำนาญงาน สายปฏิบัติการ โดย บุคลากรระดับชำนาญการ /ชำนาญงาน สายปฏิบัติการ
• รู้ครบจบโควิดในตอนเดียว โดย ผศ.นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
การรู้เท่าทันสื่อโซเชียลและการใช้สื่อย่างสร้างสรรค์ โดย ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง และ อ.สุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ
• สุขภาพจิตในบริทบ WORK FROM HOME โดย อ.นายแพทย์สมรักษ์ สันติเบ็ญจกุล