มศ
• ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
• การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
 
งานสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2564
การทำประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุกลุ่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2564
• แบบชุดพลศึกษาสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2563
• ประกันภัยบุคลากร มศว คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจพบเชื้อ รับเงิน 50,000 บาท
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว เงินออมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสายปฏิบัติการ
• โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสายวิชาการ ระดับหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา
• การเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
Q&A การประชุมชี้แจง เรื่อง "ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป"
• Q&A การประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  (Job Specification) ของกรอบระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ/ชำนาญงานพิเศษ
 
 

  โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การให้ความรู้ด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับบุคลากรใหม่” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
     
 

โครงการพัฒนาศักยภาพตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระยะ 2 รุ่นที่ 1
โดยวิทยากร อาจารย์สรวุฒิ  หรณพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 802 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 

     
  โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล” ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11
     
  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service mind)
"การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการด้วยใจ" ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ฯ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว
     
     
    ภาพกิจกรรมย้อนหลัง