มศ
• ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
• การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
• การสรรหาคณบดีคณะพลศึกษา
• การสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์
• การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
• การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
 
งานสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2564
การทำประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุกลุ่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2564
• แบบชุดพลศึกษาสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2563
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว เงินออมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสายปฏิบัติการ
• โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสายวิชาการ ระดับหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา
• การเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
Q&A การประชุมชี้แจง เรื่อง "ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป"
• Q&A การประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  (Job Specification) ของกรอบระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ/ชำนาญงานพิเศษ