Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณประภาพรรณ ศรีหาญ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ

Danai 31

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี

Danai 38

ขอแสดงความยินดีกับ คุณทรงเกียรติ เถนว้อง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

Danai 34

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรรณฤดี สว่างงามวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Danai 24

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอรวรรณ ภูมี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Danai 41

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกิตติพงศ์ อินทรพานิช เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

Danai 35

ขอแสดงความยินดีกับ คุณไพรรัตน์ พลจร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานบริการชำนาญงาน

Danai 21

ขอแสดงความยินดีกับ คุณโอฬาร เจริญศรี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี

Danai 53

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุกัญญา โพยนอก เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

Danai 43
RSS
1345678910Last