Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

พัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้า

หน้าแรก / พัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้า

การพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ส่วนทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลและแผนการพัฒนาบุคลากร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีสมรรถะสูง และมีความเป็นมืออาชีพ
image

การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
กลุมคณาจารย์


image

การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต


image

การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น
ของพนักงานมหาวิยาลัยสายวิชาการ
กลุ่มนักวิจัย


image

การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป


image

การศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
สัมมนาทางวิชาการ ปฏิบัติงานวิจัย
หรืองานวิชาการอื่น ๆ เพื่อพัฒนา


image

การไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ


image

การลาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด


 
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02 649 5000 I hrswu@g.swu.ac.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top