Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

การพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในสายอาชีพ

การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป

การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

รายการ ไฟล์
ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน พ.ศ. 2563
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1  
1. แบบเสนอขอรับการประเมิน (คพป. มศว 01/1)   
2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) (คพป. มศว 01/2)   
3. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (คพป. มศว 01/3)   
4. รูปแบบการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินเสนอขอเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน   
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2  
1. แบบประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน และประเมินผลงาน (สำหรับคณะอนุกรรมการประเมิน) (คพป. มศว 01/4)   
      1.1 คำแนะนำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน   
      1.2 คำแนะนำการประเมินผลงาน   
2. แบบสรุปผลการประเมิน (สำหรับคณะกรรมการประจำส่วนงาน) (คพป. มศว 01/5)   
3. แบบส่งผลการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (คพป. มศว 01/6)   

การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานพิเศษ

รายการ ไฟล์
ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และกลุ่มประเภททั่วไประดับชำนาญงานพิเศษ พ.ศ. 2563
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1  
1. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก (คพป. มศว 02/1)   
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2  
1. แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก (คพป.มศว 02/2) สำหรับส่วนทรัพยากรบุคคลสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล   
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3  
1. แบบประเมินตามองค์ประกอบ สำหรับคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก (คพป. มศว 02/3)   
2. คำจำกัดความและเกณฑ์การตัดสินตามองค์ประกอบการประเมิน
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 4  
1. แบบส่งผลงานขอรับการประเมิน (คพป. มศว 02/4)   
2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (คพป. มศว 02/5)   
3. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (คพป. มศว 02/6)   
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5  
ลักษณะลักษณะผลงาน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ และแบบประเมินผลงาน (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน)  
1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์
3. ผลงานเชิงสังเคราะห์
4. ผลงานวิจัย
5. ผลงานสร้างสรรค์ 
6. สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
7. ผลงานลักษณะอื่น
แบบประเมินผลงาน (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน)  
1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์
3. ผลงานเชิงสังเคราะห์
4. ผลงานวิจัย
5. ผลงานสร้างสรรค์ 
6. สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
7. ผลงานลักษณะอื่น

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

รายการ ไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ