Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

Danai 55

ขอแสดงความยินดีกับ คุณชัยพร ถาวรรัตน์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์)

Danai 92

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

Danai 76

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

Danai 67

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

Danai 98

ขอแสดงความยินดีกับคุณปุณยนุช เรือนโนวา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

Danai 142

ขอแสดงความยินดีกับคุณวสินี ไขว้พันธุ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

Danai 131

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ฯ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสร้างสรรค์

Danai 106

ประกาศขอเลื่อนวันเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ครั้งที่ 2

Danai 62
RSS
123456