Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี

Danai 2

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอรวรรณ ภูมี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Danai 31

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกิตติพงศ์ อินทรพานิช เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

Danai 27

ขอแสดงความยินดีกับ คุณไพรรัตน์ พลจร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานบริการชำนาญงาน

Danai 18

ขอแสดงความยินดีกับ คุณโอฬาร เจริญศรี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี

Danai 48

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุกัญญา โพยนอก เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

Danai 40

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรรณา อินทรมณี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Danai 39

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอุทัย อาภรณ์พงษ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานบริการชำนาญงาน

Danai 38

ขอแสดงความยินดีกับ คุณญดา สืบเพ็ง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงานพิเศษ

Danai 40

ขอแสดงความยินดีกับ คุณภัทรินทร์ พิทักษ์โชติวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ด้านบริบาลเภสัชกรรม

Danai 32
RSS
1234567