Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุวรรณา สินสวาท เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “พยาบาลชำนาญการ”

Danai 39

ขอแสดงความยินดีกับ คุณพิฤดี บุญชู เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “พยาบาลชำนาญการ”

Danai 60

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุธาทิพย์ สิทธิสัจจธรรม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “พยาบาลชำนาญการ”

Danai 50

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอรวรรณ วรรณสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “พยาบาลชำนาญการ”

Danai 37

ขอแสดงความยินดีกับ คุณภณัฐชัย รอบรู้ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน”

Danai 37

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอ้อยทิพย์ ไชโย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน”

Danai 33

ขอแสดงความยินดีกับ คุณมณีรัตน์ พินิช เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “ผู้ช่วยพยาบาลชำนาญงาน”

Danai 34

ขอแสดงความยินดีกับ คุณธัญวิชญ์ ทองทำมา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “เภสัชกรชำนาญการ”

Danai 28

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุธาทิพย์ สิทธิสัจจธรรม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “พยาบาลชำนาญการ”

Danai 34

ขอแสดงความยินดีกับ คุณโชติมณี มั่นสุ่ม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน”

Danai 81
RSS
1345678910Last