Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุธาทิพย์ สิทธิสัจจธรรม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “พยาบาลชำนาญการ”

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุธาทิพย์ สิทธิสัจจธรรม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “พยาบาลชำนาญการ”

CONGRATULATIONS
ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิราภรณ์   จิตต์โสภา
สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น
“พยาบาลชำนาญการ”

ตามคำสั่ง มศว ที่ 3499/2567 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับ คุณอรวรรณ วรรณสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “พยาบาลชำนาญการ”
Next Article ขอแสดงความยินดีกับ คุณพิฤดี บุญชู เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “พยาบาลชำนาญการ”
Print
49