Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ คุณมณีรัตน์  พินิช เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “ผู้ช่วยพยาบาลชำนาญงาน”

ขอแสดงความยินดีกับ คุณมณีรัตน์ พินิช เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “ผู้ช่วยพยาบาลชำนาญงาน”

CONGRATULATIONS
ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณมณีรัตน์  พินิช
สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น
“ผู้ช่วยพยาบาลชำนาญงาน”

ตามคำสั่ง มศว ที่ 4855/2567 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับ คุณธัญวิชญ์ ทองทำมา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “เภสัชกรชำนาญการ”
Next Article ขอแสดงความยินดีกับ คุณอ้อยทิพย์ ไชโย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน”
Print
34