Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ คุณภัทรินทร์ พิทักษ์โชติวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ด้านบริบาลเภสัชกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ คุณภัทรินทร์ พิทักษ์โชติวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ด้านบริบาลเภสัชกรรม

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณภัทรินทร์ พิทักษ์โชติวรรณ

สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ด้านบริบาลเภสัชกรรม 

Previous Article ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ส่วนการคลัง
Next Article ขอแสดงความยินดีกับ คุณญดา สืบเพ็ง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงานพิเศษ
Print
31