Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน้าแรก / รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

การทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติต่างๆ

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565
2. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
3. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การกำหนดเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ของอาจารย์โรงเรียนสาธิต นักวิจัย และพนักงานสายปฏิบัติการ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร สายปฏิบัติการ
5. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 3)
6. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

การวางแผนอัตรากำลัง

ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยมีจำนวนบุคากรที่ปฏิบัติงานจริง ดังนี้ 
จำนวนบุคลากรแยกตามสายงาน
จำนวน
ร้อยละ
  สายวิชาการ
2,077
34.13
  สายปฏิบัติการ
4,009
65.87
 รวม
6,086
100
ประเภทบุคลากร
สายวิชากร
สายปฏิบัติการ
รวม
ร้อยละ
  ข้าราชการ
96
25
121
1.99
  พนักงานมหาวิทยาลัย
1,866
3,699
5,565
91.44
  ลูกจ้างประจำ
-
68
68
1.12
  ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
-
217
217
3.57
  ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
115
-
115
1.89
  รวม
2,077
4,009
6,086
100

 ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2566

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย

มีการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 173 คน  ตามวิธีการสรรหาดังนี้ 
• การสอบแข่งขัน สำหรับสายปฏิบัติการ จำวนวน  129 คน  
• การสอบคัดเลือก สำหรับสายวิชาการ จำนวน 44 คน  

• การคัดเลือก   -

• การเสาะหาและเจรจา   -

การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

• การจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ
          บุคลากรของมหาวิทยาลัย  จำนวน  5,482 ราย
          คู่สมรสและบุตร  จำนวน 383 ราย 
          เบิกเบี้ยประกันสุขภาพ  จำนวน 2,232 ราย เป็นเงิน 6,436,770.24 บาท
          เบิกเบี้ยประกันอุบัติเหตุ  จำนวน 160 ราย เป็นเงิน 1,007,473.72 บาท
          เบิกประกันกรณีเสียชีวิต จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 740,000 บาท
• การบริการออกหนังสือรับรองสิทธิสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย จำนวน 174 ราย
• การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เพิ่มขึ้น) จำนวน 168 ราย
• การเปลี่ยนแปลงเงินสะสมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 83 ราย
• เบิกสวัสดิการ (เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย) ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 333 เรื่อง

ความก้าวหน้าสายอาชีพ

การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) ของบุคลากรสายปฏิบัติการและสายวิชาการกลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต และนักวิจัย ดังนี้ 

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

• การได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ 
ตำแหน่ง
จำนวนทั้งหมด
สถานภาพ : ข้าราชการ
สถานภาพ : พนักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
29
-
29
รองศาสตราจารย์
10
-
10
ศาสตราจารย์
-
-
-
• อยู่ระหว่างพิจารณาผลการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
ตำแหน่ง
จำนวนทั้งหมด
สถานภาพ : ข้าราชการ
สถานภาพ : พนักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
64
3
61
รองศาสตราจารย์
55
5
50
ศาสตราจารย์
23
8
15

การขอเลื่อนระดับตำแหน่งอาจารย์สาธิต

• การได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
จำนวนทั้งหมด
สถานภาพ : ข้าราชการ
สถานภาพ : พนักงาน
ชำนาญการ
2
-
2
ชำนาญการพิเศษ
-
-
-
• อยู่ระหว่างพิจารณาผลการขอเลื่อนระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่ง
จำนวนทั้งหมด
สถานภาพ : ข้าราชการ
สถานภาพ : พนักงาน
ชำนาญการพิเศษ
4
-
4

การขอเลื่อนระดับตำแหน่งสายปฏิบัติการ

• การได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
จำนวนทั้งหมด
สถานภาพ : ข้าราชการ
สถานภาพ : พนักงาน
ชำนาญการ
24
-
24
ชำนาญงาน
10
-
10
ชำนาญการพิเศษ
4
-
4
• อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประเมินเพื่อขอเลื่อนระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ/ชำนาญงานพิเศษ 
ตำแหน่ง
จำนวนทั้งหมด
สถานภาพ : ข้าราชการ
สถานภาพ : พนักงาน
ชำนาญการพิเศษ
18
-
18
ชำนาญงานพิเศษ
3
-
3

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนพัฒนาบุคลากร การลาฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัยในและต่างประเทศ
การพัฒนา
ในประเทศต่างประเทศ
  ลาศึกษาต่อ
295
  ลาไปฝึกอบรม
3117
  ลาไปปฏิบัติงานวิจัย
-8
  ลาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
6-
 รวม
6630
• การจัดหลักสูตรฝึกอบรม โครงการ/กิจกรรมต่างๆ สำหรับบุคลากรแต่ละกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของมหาวิทยาลัยในทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดโครงการ ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม - มีนามคม 2566) <รายละเอียด>

ปัญหา / อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ

• ไม่มี
 
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02 649 5000 I hrswu@g.swu.ac.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top