Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน้าแรก / รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

การวางแผนอัตรากำลัง

ปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรอัตรากำลัง โดยได้รับการพิจารณากรอบอัตรากำลังจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีจำนวนบุคากรที่ปฏิบัติงานจริง ดังนี้ 
จำนวนบุคลากรแยกตามสายงาน
จำนวน
ร้อยละ
  สายวิชาการ
1,957
32.43
  สายปฏิบัติการ
4,078
67.57
 รวม
6,035
100
ประเภทบุคลากร
สายวิชากร
สายปฏิบัติการ
รวม
ร้อยละ
  ข้าราชการ
97
26
123
2.04
  พนักงานมหาวิทยาลัย
1,860
3,756
5,616
93.06
  ลูกจ้างประจำ
-
74
74
1.23
  ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
-
222
222
3.68
  รวม
1,957
4,078
5,941
100

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย

มีการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 482 คน  ตามวิธีการสรรหาดังนี้ 
• การสอบแข่งขัน สำหรับสายปฏิบัติการ จำวนวน  408 คน  
• การสอบคัดเลือก สำหรับสายวิชาการ จำนวน 74 คน  

ความก้าวหน้าสายอาชีพ

การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) ของบุคลากรสายปฏิบัติการและสายวิชาการกลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต และนักวิจัย ดังนี้ 

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

• การได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 
ตำแหน่ง
จำนวนทั้งหมด
สถานภาพ : ข้าราชการ
สถานภาพ : พนักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
37
1
36
รองศาสตราจารย์
20
2
18
ศาสตราจารย์
-
-
-
• อยู่ระหว่างพิจารณาผลการขอตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 
ตำแหน่ง
จำนวนทั้งหมด
สถานภาพ : ข้าราชการ
สถานภาพ : พนักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
57
1
56
รองศาสตราจารย์
25
2
23
ศาสตราจารย์
5
2
3

การขอเลื่อนระดับตำแหน่งอาจารย์สาธิต

• การได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่ง ปีงบประมาณ 2565
ตำแหน่ง
จำนวนทั้งหมด
สถานภาพ : ข้าราชการ
สถานภาพ : พนักงาน
ชำนาญการ
2
-
2
ชำนาญการพิเศษ
-
-
-
• อยู่ระหว่างพิจารณาผลการขอเลื่อนระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 2565  
ตำแหน่ง
จำนวนทั้งหมด
สถานภาพ : ข้าราชการ
สถานภาพ : พนักงาน
ชำนาญการพิเศษ
4
-
4

การขอเลื่อนระดับตำแหน่งสายปฏิบัติการ

• การได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่ง ปีงบประมาณ 2565  
ตำแหน่ง
จำนวนทั้งหมด
สถานภาพ : ข้าราชการ
สถานภาพ : พนักงาน
ชำนาญการ
57
-
57
ชำนาญงาน
16
-
16
• อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประเมินเพื่อขอเลื่อนระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ/ชำนาญงานพิเศษ ปีงบประมาณ 2565  
ตำแหน่ง
จำนวนทั้งหมด
สถานภาพ : ข้าราชการ
สถานภาพ : พนักงาน
ชำนาญการพิเศษ
33
-
33
ชำนาญงานพิเศษ
4
-
4

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ปรับปรุงสวัสดิการการค่าเสริมสร้างสุขภาพ โดยเพิ่มรายการอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย 41 รายการ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนพัฒนาบุคลากร การลาฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัยในและต่างประเทศ
1. บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศ/ต่างประเทศและกลับจากลาศึกษา จำนวน 70 ราย  
2. บุคลากรที่ลาฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยและกลับจากลาฝึกอบรม จำนวน 45 ราย  
3. บุคลากรที่ลาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและกลับจากลาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จำนวน  80 ราย  

การฝึกอบรม

• การจัดหลักสูตรฝึกอบรม โครงการ/กิจกรรมต่างๆ สำหรับบุคลากรแต่ละกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของมหาวิทยาลัยในทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) : งบประมาณ-งบพัฒนามหาวิทยาลัย <รายละเอียด>

ปัญหา / อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ

• ไม่มี

 
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02 649 5000 I hrswu@g.swu.ac.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top