Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน้าแรก / นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ได้ระบุถึงหน้าที่และนโยบายการทำงานของมาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและดุลยภาพ มีพันธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษา ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการสืบสาน และเสริมสร้างภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ด้วยวิทยาการความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยการดำเนินการต้องคำนึงถึง
1. ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
2. ความมีเสรีภาพทางวิชาการและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม
3. การเป็นชุมชนทางวิชาการและการใช้องค์ความรู้เพื่อชี้นำสังคม
4. การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม
5. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความโปร่งใส ความถูกต้อง ความยุติธรรม ความน่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
6. การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล ของสภามหาวิทยาลัย ดังรูปที่ 1 และความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารและความสัมพันธ์ภายนอกแสดง ดังรูปภาพที่ 2  และรูปภาพที่ 3


image
รูปภาพที่ 1 โครงสร้างการดำเนินงาน ของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
image
รูปภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง สภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร
image
รูปภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ภายนอก
สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.  2559 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในข้อบังคับกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การวางแผนกำลังคน การกำหนดตำแหน่ง การกำหนดเงินเดือนค่าตอบแทน การจ้างการวางแผนพัฒนาบุคลากร การวางมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การรักษาจรรยาบรรณ การรักษาวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ การประเมินผลการปฏิบัติงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
2. ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับกำหนด
3. รับรองวุฒิของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้ง และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
4. เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่อสภามหาวิทยาลัย
5. ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลืองานตามที่คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมอบหมาย
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานบุคคล โดยในปี พ.ศ. 2565 ได้มีการเสนอแผนแม่บททรัพยากรบุคคลฯ ระยะ 5 ปี (66 - 70) ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การมุ่งเน้นด้านวัฒนธรรมองค์กร การมุ่งเน้นด้านสภาพแวดล้อมทรัพยากรบุคคล การมุ่งเน้นด้านระบบและกระบวนการทรัพยากร การมุ่งเน้นด้านความผูกพันของบุคลากร เพื่อให้ผลผลักดัน มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม (Learning University for Society)”
 
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02 649 5000 I hrswu@g.swu.ac.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top