การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

            การที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจัดทำเป็นสมรรถนะหลัก ในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้ดำเนินการตามคู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 2560 และโครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก้าวแรกการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดสมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย ดังนี้

            1. S : Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม
            2. W : Work Smart การทำงานอย่างชาญฉลาด
            3. U : Unity ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
            4. C : Creativity ความคิดสร้างสรรค์
            5. M : Morals ความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

 

 
       
  คู่มือการประเมินสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 2560
โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
เอกสารบรรยาย
โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

โครงการปฐมนิเทศบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
โครงการ รูปแบบ ดูรูป
   ก้าวแรกการเป็นพนักงาน มศว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ออนไลน์