ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

วรวุธ   เหล็กหมื่นไวย
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
worawut@g.swu.ac.th  ☎  15630
 
 
อำภา  คำประภัสสร
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ampak@g.swu.ac.th  ☎  11449
           
           
            
  นิชกานต์  เสาวรัตน์ชัย
บุคลากร (ชำนาญการ)
nitchak@g.swu.ac.th  
☎  11457
นลินี  คณาวิฑูรย์
นักทรัพยากรบุคคล
nalineek@g.swu.ac.th  ☎  11448
วรพล  เอกชัยไพบูลย์
นักทรัพยากรบุคคล
worapon@g.swu.ac.th  ☎  15724
ศุภชัย  สำราญวงค์
นักทรัพยากรบุคคล
supphachais@g.swu.ac.th  ☎  11473
 
           
           
            
  สุประวีณ์  งามนิยม
นักทรัพยากรบุคคล
suprawee@g.swu.ac.th  ☎  11456
ปภัสสร  จงเจริญรุ่งเรือง
นักทรัพยากรบุคคล
papassorn@g.swu.ac.th  ☎  11451
ธัญญารัตน์  เสดสุวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
thayarat@g.swu.ac.th  ☎  15344
พงศ์รัช  เอี่ยมสำอางค์
นักจัดการงานทั่วไป
pongsarat@g.swu.ac.th  ☎  -
 
           
           
       
  นันทกรณ์  พงษ์พัฒน์
พนักงานพิมพ์
nantakorn@g.swu.ac.th  ☎  11470
ธวัช   สุขสำราญ
พนักงานพิมพ์
tawuch@g.swu.ac.th  ☎  -
     
           
           

 

 
 
ณัฐชามญฑ์  ภคพงศ์พันธุ์
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
chutipa@g.swu.ac.th  ☎  11453
           
           
            
  วริชญา  เจริญกุลนิช
นักทรัพยากรบุคคล

warichaya@g.swu.ac.th  ☎  11471
จุฑามาศ  นามนิมิตรานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
jutamat@g.swu.ac.th  ☎  15934
ปุณยนุช  นาคพันธุ์ชีวัน
นักทรัพยากรบุคคล

phunyanud@g.swu.ac.th  ☎  11454
สปัณฐ์รุ้ง  ชนะสมานมิตร
นักทรัพยากรบุคคล
sarpunrung@g.swu.ac.th  ☎  15723
 
           
           
       
  ปุณยาพร  ศิริพฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคล

punyaporn@g.swu.ac.th  ☎  15638
ดนัย  คงอยู่
นักจัดการงานทั่วไป
danaik@g.swu.ac.th  ☎  15346
     
           
           

 

 
 
ณัฐภาส  ถาวรวงษ์
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
nattapas@g.swu.ac.th  ☎  11447
           
           
            
  เสถียร  อักษรชู
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการพิเศษ)
sathirn@g.swu.ac.th  ☎  11450
บุษกร  สุวิสุทธิ์
บุคลากร (ชำนาญการ)

bussakor@g.swu.ac.th  ☎  15724
วรรณา  อินทรมณี
นักทรัพยากรบุคคล
wanna@g.swu.ac.th  ☎  11452
ลินดา  พรมลักษณ์
นักทรัพยากรบุคคล
lindap@g.swu.ac.th  ☎  15634
 
           
           
            
  วณิชยา  มีชัย
นักทรัพยากรบุคคล

wanitchayam@g.swu.ac.th  ☎  15634
กชวริศ  ชูเมือง
นักทรัพยากรบุคคล

koshwaris@g.swu.ac.th  ☎  11472
ฐิตาภา  ทัพวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล

thitapha@g.swu.ac.th  ☎  11455
ปานหทัย  ไพรทวีพงศ์
นักทรัพยากรบุคคล

phanhatai@g.swu.ac.th  ☎  15345
 
           
           
   
  มาณิตา  พรวราภา
นักทรัพยากรบุคคล

manita@g.swu.ac.th  ☎  15345
วิชญ  ผาติหัตถกร
นักทรัพยากรบุคคล

vichaya@g.swu.ac.th  ☎  15634
ชลธิชา เจติยวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล

chonthichaj@g.swu.ac.th  ☎  15345
ธีระเชษฐ์  แสงโชติช่วงชัย
นักทรัพยากรบุคคล

teerachet@g.swu.ac.th  ☎  11456
 
           
           

 

 
 
นายชัยพร  ถาวรรัตน์
หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
chaiporn@g.swu.ac.th  ☎  15725
           
           
            
  พ.จ.ต.นรินทร์  ทินกร ณ อยุธยา
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)
narin@g.swu.ac.th  ☎  15725
วันเพ็ญ  พูลเทียบรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)
wan@g.swu.ac.th  ☎  15725
นัชชา  กรีหิรัญ
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)

natcha@g.swu.ac.th  ☎  15726
ภควัต หนาเหตุ
นักจัดการงานทั่วไป
pakhawat@g.swu.ac.th  ☎  15725
 
           
           
     
  โชติมา  ศรีนวลมาก
นักทรัพยากรบุคคล
chotimas@g.swu.ac.th  ☎  15633
วิไลพร  กะตุดเงิน
นักจัดการงานทั่วไป
wilaiphonk@g.swu.ac.th  ☎  15725
ชนากานต์  ภูมิทอง
นักจัดการงานทั่วไป
chanakanp@g.swu.ac.th  ☎  15725