ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

วรวุธ   เหล็กหมื่นไวย
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
worawut@g.swu.ac.th  ☎  15630
ขนิษฐา  สินสงวน
นักทรัพยากรบุคคล
karnitta@g.swu.ac.th  ☎  -
           
           
            
  นิชกานต์  เสาวรัตน์ชัย
บุคลากร (ชำนาญการ)
nitchak@g.swu.ac.th  
☎  11457
อำภา  คำประภัสสร
นักทรัพยากรบุคคล
ampak@g.swu.ac.th  ☎  11449
นลินี  คณาวิฑูรย์
นักทรัพยากรบุคคล
nalineek@g.swu.ac.th  ☎  11448
ชลธิชา เจติยวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล
chonthichaj@g.swu.ac.th  ☎  15345
 
           
           
            
  วรพล  เอกชัยไพบูลย์
นักทรัพยากรบุคคล
worapon@g.swu.ac.th  ☎  15724
ศุภชัย  สำราญวงค์
นักทรัพยากรบุคคล
supphachais@g.swu.ac.th  ☎  11473
ชนากานต์  ภูมิทอง
นักจัดการงานทั่วไป
chanakanp@g.swu.ac.th  ☎  11470
ธัญญารัตน์  เสดสุวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
thayarat@g.swu.ac.th  ☎  15344
 
           
           
   
  พงศรัช  เอี่ยมสำอางค์
นักจัดการงานทั่วไป
pongsarat@g.swu.ac.th  ☎  -
อานนท์  สุเมธานนทศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
anons@g.swu.ac.th  ☎  15638
นันทกรณ์  พงษ์พัฒน์
พนักงานพิมพ์
nantakorn@g.swu.ac.th  ☎  11470
ธวัช   สุขสำราญ
พนักงานพิมพ์
tawuch@g.swu.ac.th  ☎  -
 
           
           
           

 

 
 
ณัฐชามญฑ์  ภคพงศ์พันธุ์
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
chutipa@g.swu.ac.th  ☎  11453
           
           
            
  วริชญา  เจริญกุล
นักทรัพยากรบุคคล

warichaya@g.swu.ac.th  ☎  11471
จุฑามาศ  นามนิมิตรานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
jutamat@g.swu.ac.th  ☎  15934
ปุณยนุช  นาคพันธุ์ชีวัน
นักทรัพยากรบุคคล

phunyanud@g.swu.ac.th  ☎  11454
สปัณฐ์รุ้ง  ชนะสมานมิตร
นักทรัพยากรบุคคล
sarpunrung@g.swu.ac.th  ☎  15723
 
           
           
       
  ปภัสสร  จงเจริญรุ่งเรือง
นักทรัพยากรบุคคล
papassorn@g.swu.ac.th ☎  11451
ดนัย  คงอยู่
นักจัดการงานทั่วไป
danaik@g.swu.ac.th  ☎  15346
     
           
           

 

 
 
วณิชยา  มีชัย
รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
wanitchayam@g.swu.ac.th ☎  15634
           
           
            
  เสถียร  อักษรชู
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการพิเศษ)
sathirn@g.swu.ac.th  ☎  11450
บุษกร  สุวิสุทธิ์
บุคลากร (ชำนาญการ)

bussakor@g.swu.ac.th  ☎  15724
ณัฐภาส  ถาวรวงษ์
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)
nattapas@g.swu.ac.th  ☎  11450
วรรณา  อินทรมณี
นักทรัพยากรบุคคล
wanna@g.swu.ac.th  ☎  11452
 
           
           
            
  กชวริศ  ชูเมือง
นักทรัพยากรบุคคล

koshwaris@g.swu.ac.th  ☎  11472
ฐิตาภา  ทัพวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล

thitapha@g.swu.ac.th  ☎  11455
ปานหทัย  ไพรทวีพงศ์
นักทรัพยากรบุคคล

phanhatai@g.swu.ac.th  ☎  15345
มาณิตา  พรวราภา
นักทรัพยากรบุคคล

manita@g.swu.ac.th  ☎  15345
 
           
           
       
  วิชญ  ผาติหัตถกร
นักทรัพยากรบุคคล

vichaya@g.swu.ac.th  ☎  15634
ธีระเชษฐ์  แสงโชติช่วงชัย
นักทรัพยากรบุคคล

teerachet@g.swu.ac.th  ☎  11456
     
           
           

 

 
 
ชัยพร  ถาวรรัตน์
หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
chaiporn@g.swu.ac.th  ☎  15725
           
           
            
  พ.จ.ต.นรินทร์  ทินกร ณ อยุธยา
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)
narin@g.swu.ac.th  ☎  15725
นัชชา  กรีหิรัญ
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)
natcha@g.swu.ac.th  ☎  15726
ภควัต หนาเหตุ
นักจัดการงานทั่วไป
pakhawat@g.swu.ac.th  ☎  15725
โชติมา  ศรีนวลมาก
นักทรัพยากรบุคคล
chotimas@g.swu.ac.th  ☎  15633
 
           
           
                  
  วิไลพร  กะตุดเงิน
นักจัดการงานทั่วไป
wilaiphonk@g.swu.ac.th  ☎  15725