หลักเกณฑ์และวิธีการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

รายการ ดาวน์โหลด
  ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2562
  ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2560

การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

รายการ ดาวน์โหลด
  การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ข้าราชการ)  
  1. แบบการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ     
  2. แบบรายงานความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ     
  3. แบบรายงานสรุปการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ     
  การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
  1. แบบการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ     
  2. แบบรายงานความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ     
  3. แบบรายงานสรุปการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ