หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย

รายการ ดาวน์โหลด
  ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
  ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

การขอลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่นๆ 

รายการ ดาวน์โหลด
  1. แบบขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ / นำเสนอผลงานวิชาการ (HRD-SWU-01)
      ตัวอย่าง ขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ / นำเสนอผลงานวิชาการ (HRD-SWU-01)
  2. แบบการขอลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการอื่นๆ (HRD-SWU-02)
      2.1 โครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม และเหตุผลความจำเป็น (พนักงานมหาวิทยาลัย) (HRD-SWU-02_01)
      2.2 โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ข้าราชการ) (HRD-SWU-02_03)
  3. แบบขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (HRD-SWU-05)
  4. แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่นๆ (HRD-SWU-06)
  5. แบบรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมทางวิชาการ / นำเสนอผลงานทางวิชาการ ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่นๆ (HRD-SWU-07)

แบบสัญญาตามประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

รายการ ดาวน์โหลด
  1. สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปพัฒนา
      ตัวอย่าง สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปพัฒนา
  2. สัญญาการรับทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      ตัวอย่าง สัญญาการรับทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  3. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฎิบัตการวิจัย ณ ต่างประเทศ
  4. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ