โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสายปฏิบัติการ
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง Siam Ballroom โรงแรม Lancaster Bangkok

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทของผู้บริหารสายปฏิบัติการ ภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการทีมงานมากขึ้น ได้ร่วมกันเสวนา การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
กลุ่มเป้าหมาย ผู้อำนวยการสำนักส่วนงานจากคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์การแพทย์ ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่ายภายในสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 คน

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ช่วงเช้า มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร ผู้อำนวยการหลักสูตรหลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นวิทยากรและทำกิจกรรม หัวข้อ ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทีมงาน และผู้ช่วยวิทยากร ว่าที่ร.ต.หญิง อิสรีย์ เพชรโรจนกิตติ์

ช่วงบ่าย เป็นการเสวนาร่วมกัน เรื่อง การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร นำทีมการเสวนาโดยผู้อำนวยการส่วนภายในสำนักงานอธิการบดี ซึ่งบรรกาศของโครงการทั้งช่วงเช้า-ช่วงบ่าย เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการส่วนร่วมของผู้บริหารในการเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาภาวะผู้นำได้อย่างดี

ผู้ส่งข่าว : ปานหทัย ไพรทวีพงศ์