การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

รายการ ดาวน์โหลด
  ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2559
  ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ฉบับวันที่ 1 ก.พ. 60