การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลและแผนการพัฒนาบุคลากร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีสมรรถะสูง และมีความเป็นมืออาชีพ

                                              
  ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรไปพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ
จัดหลักสูตรฝึกอบรม
  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีก้าวหน้าในสายอาชีพ
 
         

 

 

 

 

   
  การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
● การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มนักวิจัย
 
   การศึกษา ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่นๆ เพื่อพัฒนา
   การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
   การศึกษา ฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด