คุณสมบัติและมาตรฐานภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต

รายการ ดาวน์โหลด
  ประกาศ มศว ว่าด้วยคุณสมบัติและมาตรฐานภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2561

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต

รายการ ดาวน์โหลด
  ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2562
  ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต

รายการ ดาวน์โหลด
  ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของอาจารย์สาธิต เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต
  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1  
  1. แบบเสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต (คพส. มศว 01/1)
  2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ (คพส. มศว 01/2)
  3. แบบการรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (คพส. มศว 01/3)
  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2  
  1. ตัวอย่าง รายละเอียดของเอกสารประกอบการสอน
  2. แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน (คพส. มศว 02/1)
  3. ตัวอย่าง รายละเอียดของคู่มือการเรียนการสอน
  4. แบบประเมินคุณภาพคู่มือการเรียนการสอน (คพส. มศว 02/2)
  5. ตัวอย่าง รายละเอียดของเครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้
  6. แบบประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้ (คพส. มศว 02/3)
  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3  
  1. แบบประเมินผลงานวิจัย (คพส. มศว 03/1)
  2. แบบประเมินบทความทางวิชาการ (คพส. มศว 03/2)
  3. แบบประเมินตำรา (คพส. มศว 03/3)
  4. แบบประเมินหนังสือ (คพส. มศว 03/4)
  5. แบบประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม (คพส. มศว 03/5)
  6. แบบประเมิน  
      6.1 แบบประเมินงานแปล (คพส. มศว 03/6.1)
      6.2 แบบประเมินผลงานวิชาในลักษณะอื่น (คพส. มศว 03/6.2)
      6.3 แบบประเมินหนังสือเรียน (คพส. มศว 03/6.3)
  7. ความเห็นของผู้อ่านผลงานทางวิชาการ (คพส. มศว 03/7)

ขั้นตอนการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต

รายการ ดาวน์โหลด
  1. อาจารย์สาธิตชำนาญการ
  2. อาจารย์สาธิตชำนาญการพิเศษ, อาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญ, อาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญพิเศษ

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต

รายการ ดาวน์โหลด
  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต ตามบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.กำหนด (กบบ.อนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565)
  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต นอกบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.กำหนด (กบบ.อนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565)