สรุปประเด็นถาม - ตอบ (Q&A) ในการประชุมชี้แจง
เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล


Q1 ระดับชำนาญการ ไม่เคยทำผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถทำคู่กับแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน  ใช่หรือไม่
A1

 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 กำหนดให้ใช้ผลงานในการขอเลื่อนระดับชำนาญการ ประกอบด้วย ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน ดังนั้นจึงต้องทำผลงานทั้งสองเรื่อง

Q2 ผลงานที่เป็นผลดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของภาระงาน หรือภาพรวมของงานตาม ภาระงานทั้งหมด และเหมือนกับคู่มือปฏิบัติงานหลักหรือไม่
A2
 
ผลงานที่เป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมา เป็นผลงานที่ใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับสูงขึ้นในระดับชำนาญการ โดยเนื้อหาของผลงานจะเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานหรือรวบรวมหลายส่วนของภาระงานที่สามารถเชื่อมโยงกันได้และเป็นคนละประเภทกับคู่มือปฏิบัติงานหลัก

Q3 ผลงานที่เป็นผลดำเนินงานที่ผ่านมา เหมือนกับคู่มือการปฏิบัติงานหลักหรือไม่
A3


 
ไม่เหมือนกันกล่าวคือ
          ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา หมายถึง “ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นั้นซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องมีการจัดทำผลงานขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประเมินโดยเฉพาะ โดยให้นำเสนอในรูปแบบของการสรุปวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้น แสดงถึงความรู้ความสามารถ และความชำนาญของบุคคล สามารถระบุผลสำเร็จของงาน หรือประโยชน์ที่เกิดจากผลงานดังกล่าว หรือการนำผลงานไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหางานหรือใช้เสริมยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน/มหาวิทยาลัย โดยมิใช่เพียงการรวบรวมผลงานย้อนหลัง” เพื่อใช้เป็นผลงานเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของระดับชำนาญการ
          คู่มือปฏิบัติงานหลัก หมายถึง “เอกสารแสดงเส้นทางการทำงานในงานหลักของตำแหน่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงาน” เพื่อใช้เป็นผลงานเลื่อนะดับตำแหน่งสูงขึ้นของระดับชำนาญการพิเศษ

Q4 มีรูปแบบการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักของสายงานปฏิบัติการหรือไม่
A4

 
มีกำหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5 ในประกาศคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานพิเศษ โดยกำหนดรูปแบบโดยจัดทำเป็นรูปเล่มของคู่มือปฏิบัติงานหลัก ดังนี้
          -    บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย ความสำคัญ/ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ ขอบเขต นิยามศัพท์เฉพาะ/นิยามปฏิบัติการ
          -    บทที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย หน้าที่ความ รับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart)
          -    บทที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ การปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต/สิ่งที่ควรคำนึง/เงื่อนไขแนวคิด/งานวิเคราะห์/วิจัย ที่เกี่ยวข้อง/กรณีศึกษา
          -    บทที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (Flow Chart) วิธีการติดตามและประมวลผลการปฏิบัติงาน/ความสำเร็จวิธีการให้บริการที่ให้ผู้รับมีความพึงพอใจ จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรม/สมรรถนะในการทำงาน
          -    บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การพัฒนาและเสนอแนะ ประกอบด้วย ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางไขพัฒนา

Q5
 
ระดับปฏิบัติการ ต้องยื่นขอระดับชำนาญการ ก่อนใช่หรือไม่ (หากอายุงานมากกว่า 10 ปีแล้ว) จากนั้นจึงจะยื่นต่อในระดับชำนาญการพิเศษ  มีเกณฑ์อะไรบ้าง และระยะเวลาเท่าไหร่ จึงยื่นต่อได้
A5

 
1. สามรรถดำเนินการข้ามจากระดับปฏิบัติการขอยื่นเสนอเป็นระดับชำนาญการพิเศษได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเทททั่วไป ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 ข้อ 22 “ภายในสองปีหลังจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสามารถยื่นคำขอพร้อมผลงานเพื่อรับการพิจารณาเข้าสู่ระดับ ชำนาญงานพิเศษหรือระดับชำนาญการพิเศษ ได้ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ ต้องมีกรอบระดับตำแหน่งรองรับ”
2. ดำเนินการยื่นเสนอขอเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

Q6 กรณีเป็นผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านสารบรรณต้องทำผลงานเพื่อขอเลื่อนเป็นระดับชำนาญงาน ใช่หรือไม่ และต้องทำรูปแบบใด
A6


 
ปัจจุบันเป็นพนักงานสายปฏิบัติการกลุ่มประเภททั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ต้องขอเลื่อนระดับเป็นระดับชำนาญงาน โดยใช้ผลงานคือแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน กำหนดรูปแบบโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม ดังนี้
          -    บทนำ ประกอบด้วย  ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
          -    แนวคิด ทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ ประกอบด้วย กฎ ระเบียบ หรือหลักการทางวิชาการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน  นโยบายและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ
          -    สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ ประกอบด้วย ขั้นตอน กระบวนการในการ ดำเนินการทั้งหมด ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี) ส่วนของงานที่ผู้เสนอผลงานเป็นผู้ปฏิบัติ ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค :
          -    สรุปผลการดำเนินการ ประกอบด้วย  สรุปผลและกระบวนการดำเนินการที่ผู้เสนอ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำ ผลสำเร็จของงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การนำไปใช้ประโยชน์
          -    ข้อเสนอแนะ

Q7 สามารถส่งผลงานเป็นนวัตกรรมที่เคยทำไว้แล้ว เพื่อประเมินระดับชำนาญการได้หรือไม่
A7

 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเทททั่วไป ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 กำหนดผลงานที่ใช้ในการประเมินระดับชำนาญการ ประกอบด้วย แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานและผลงานที่เป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมา สำหรับผลงานที่เป็นนวัตกรรมอาจใช้เป็นผลงานที่ใช้สำหรับขอรับการประเมินระดับชำนาญการพิเศษ

Q8 ถ้ามีผลงานพร้อม แต่ว่ามหาวิทยาลัยไม่มีประกาศให้ยื่นเข้าระดับชำนาญการพิเศษก็ยังเลื่อนตำแหน่งไม่ได้ใช่หรือไม่
A8
 
ต้องผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามกรอบระดับตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งส่วนงานต้นสังกัดต้องจัดทำ Job Description (JD) และ Job Specification (JS) เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาและดำเนินการประกาศการสรรหาและคัดเลือก

Q9 ตอนนี้อายุงานเข้าเกณฑ์การขอตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ และมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับงานที่ปฎิบัติอยู่แล้ว สามารถยื่นขอได้เลยหรือต้องดำเนินการขอตำแหน่งไปตามลำดับขั้น
A9


 
1. ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 ข้อ 22 “ภายในสองปีหลังจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสามารถยื่นคำขอพร้อมผลงานเพื่อรับการพิจารณาเข้าสู่ระดับชำนาญงานพิเศษหรือระดับชำนาญการพิเศษ ได้ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ ต้องมีกรอบระดับตำแหน่งรองรับ”
2. การเลื่อนระดับตำแหน่งต้องเลื่อนตามลำดับคือระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ทั้งนี้ การยื่นขอในระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องผ่านการสรรหาและคัดเลือกตามกรอบระดับตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ และต้องมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเทททั่วไป ลงวันที่ 20 กันยายน 2562

Q10 ข้าราชการที่ยังไม่เปลี่ยนสถานะสามารถยื่นรอบนี้ได้หรือไม่ โดยใช้หลักเกณท์ของข้าราชการ
A10
 
ข้าราชการให้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562 โดยมีการวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งก่อนจึงสามารถขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นได้ ข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยจึงใช้กรอบระดับตำแหน่งเดียวกัน

Q11 เป็นพนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ จะยื่นขอชำนาญการพิเศษ หรือชำนาญงานพิเศษ จะต้องรอประกาศรับสมัครของส่วนงานหรือเปล่า
A11
 
ส่วนงานต้นสังกัดที่ได้รับอนุมัติกรอบต้องจัดทำ Job Description (JD) และ Job Specification (JS) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อประกาศสรรหาและคัดเลือกก่อนจึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำนาญงานพิเศษได้

Q12 
1. ถ้าอายุงาน เกิน 10 ปี จะมีวิธีพิเศษในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นใช่หรือไม่
2. คนที่ทำงานมา 10 ปี เช่น ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ยังไม่เคยขอทำผลงานเลย สามารถขอทำชำนาญงานพิเศษได้เลยใช่ไหม เพียงแต่ต้องมีผลงานใช่ไหม
3. เมื่อทำงาน ครบ 10 ปี สามารถทำงานชำนาญการพิเศษได้ ถูกต้องหรือไม่
4. ถ้าทำงานมานานมากกว่า 10 ปี แต่ต้องการยื่นขอแค่ตำแหน่งชำนาญการ ทั้งที่สามารถขอ ชำนาญการพิเศษได้
5. ดำรงตำแหน่งระดับปฎิบัติการเมื่อทำงานมา 10 ปี แล้ว สามารถข้ามไปชำนาญการพิเศษได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องมีกรอบอัตรารองรับด้วยใช่หรือไม่
A12
 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 ข้อ 22 “ภายในสองปีหลังจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสามารถยื่นคำขอพร้อมผลงานเพื่อรับการพิจารณาเข้าสู่ระดับชำนาญงานพิเศษหรือระดับชำนาญการพิเศษ ได้ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ ต้องมีกรอบระดับตำแหน่งรองรับ” โดยส่วนงานที่ได้รับอนุมัติกรอบระดับตำแหน่งต้องจัดทำ Job Description (JD) และ Job Specification (JS)
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อจัดทำประกาศสรรหาและคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติสามารถยื่นสมัครได้

Q13 ถ้าอายุงานถึงแต่วุฒิตอนสมัครไม่ถึงจะสามารถเอาวุฒิใหม่มายื่นเพื่อขอตำแหน่งได้หรือไม่
A13 พิจารณาการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจากวุฒิการศึกษาที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครและบรรจุเข้าปฏิบัติงานครั้งแรก

Q14
 
ทำงานดูแลหลักสูตรและการเรียนการสอนมา 5-6 ปี และปัจจุบันปีการศึกษา 2563 ผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนงานให้ทำงานใหม่โดยขาดจากงานเดิมแล้วจะขอชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษได้หรือเปล่า เพราะงานที่เคยทำมีคนอื่นทำแทนไปแล้ว
A14

 
กรณีที่งานใหม่เป็นงานของตำแหน่งเดิมสามารถยื่นขอได้เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบตามที่กำหนด แต่หากเป็นการดำรงตำแหน่งใหม่ เช่น จากเดิมประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เป็นใหม่ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้ แต่ต้องปฏิบัติงานด้านนั้นหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

Q15
 
เป็นนักวิชาการเกษตรมาประมาณ 12 ปี แต่ได้เปลี่ยนเป็นตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เพื่อให้ตรงตามพันธกิจของส่วนงานมา 1 ปี รวมทำงานมาทั้งหมด13 ปี สามารถยื่นขอตำแหน่งชำนาญการได้อย่างไร
A15 
สามารถยื่นขอรับการประเมินเป็นตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
          1.    มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
          และ
          2 . ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งกลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ดังนี้
                -    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 6 ปี
                -    ปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 4 ปี
                -    ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ปี
          และ
          3.  ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

Q16 มีข้อเสนอให้มีแบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างและขึ้นไว้บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ขอตำแหน่งได้ศึกษา และทำความเข้าใจ
A16
 
แบบฟอร์มตามประกาศฯ ได้ขึ้นไว้บนเว็บไซต์ส่วนทรัพยากรบุคคล ทั้ง PDF file และ Microsoft Word ส่วนตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอเลื่อนระดับตำแหน่งกำลังดำเนินการจัดทำพร้อมขั้นตอนขึ้นบนเว็บไซต์ของส่วนทรัพยากรบุคคล : http://hr.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=19908

Q17
 
1. จะมีการขยายกรอบตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ ชำนาญงานพิเศษ บ้างหรือไม่
2. จำนวนกรอบระดับตำแหน่งที่ให้มาในแต่ละหน่วยงาน มีปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปีใช่หรือไม่
A17
 
หากส่วนงานวิเคราะห์ตำแหน่งในภาพรวมแล้วพบว่ามีความจำเป็นต้องมีกรอบระดับตำแหน่งเพิ่มให้ส่งผลการวิเคราะห์พร้อม Job Description (JD) และ Job Specification (JS) ของกรอบระดับตำแหน่งที่จะขอเพิ่มและนำเสนอคณะกรรมการพิจารณากรอบระดับตำแหน่งพิจารณา

Q18 กรณีที่ส่วนงานไม่มีอัตราชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ จะยื่นขอตำแหน่งได้หรือไม่
A18


 
1.ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญการ ถ้ามีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีผลสัมฤทธิ์ของตำแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน และผลงานความเป็นผู้ชำนาญงาน/ชำนาญการ อยู่ในเกณฑ์สามารถยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกตำแหน่งสามารถยื่นขอรับการประเมินได้
2. ระดับชำนาญงานพิเศษ และระดับชำนาญการพิเศษ ส่วนงานต้องมีกรอบระดับตำแหน่งชำนาญงานพิเศษ/ชำนาญการพิเศษจึงจะสามารถเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตามกรอบระดับตำแหน่งที่มีอยู่ได้