โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 3 สิงหาคม 2563

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรใหม่สายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
จึงจำเป็นต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร ได้แก่ ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการที่มีคุณภาพ รวมทั้งการรู้จักวัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลักขององค์กร (ความสามารถ ศักยภาพ ความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งองค์กรคาดหวังให้พนักงานทุกคนจำเป็นต้องมี) รวมทั้งมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีจิตวิญญาณ
ในการเป็นครู รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองกับการเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กร มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนการบริการสู่สังคม
สร้างจิตสำนึกมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รูปแบบโครงการ 
         - การบรรยายด้วยการถ่ายทอดสด ผ่านระบบ Online Meeting
         - การบรรยาย/กรณีศึกษา
         - การประชุมเชิงปฏิบัติการ (การระดมสมอง/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/กิจกรรมกลุ่ม)


หัวข้อการบรรยายที่ 1 : การทำวิจัยและการสนับสนุนการวิจัย
วิทยากร : ผศ.ดร. ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น.
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting


หัวข้อการบรรยายที่ 2  : เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์
วิทยากร : ศ.ดร. ปานสิริ พันธ์สุวรรณ
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00  – 16.30 น.  
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 

หัวข้อการบรรยายที่ 3 : แนวทางการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการสอน
วิทยากร : รศ.ดร. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 

หัวข้อการบรรยายที่ 4 : การวางแผนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยากร : อ.ดร. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง
วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 

หัวข้อการบรรยายที่ 5 : การวิจัยในชั้นเรียน
วิทยากร : ผศ.ดร. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.30 น.
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 

หัวข้อการบรรยายที่ 6 : จิตวิทยาการให้คำปรึกษานิสิต
วิทยากร : รศ.ดร. สกล วรเจริญศรี
วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รูปแบบกิจกรรม : Workshops

 

หัวข้อการบรรยายที่ 7 : จิตวิญญาณความเป็นครู
วิทยากร : ศ.ดร. สิริวรรณ ศรีพหล
วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รูปแบบกิจกรรม : Workshops

 

หัวข้อการบรรยายที่ 8 : เทคนิคการวัดและการประเมินผล
วิทยากร : ผศ.ดร. มนตา ตุลย์เมธาการ
วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 

หัวข้อการบรรยายที่ 9 : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
วิทยากร : ผศ.ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.30 น.
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 

หัวข้อการบรรยายที่ 10 : การบริการแก่ชุมชน
หัวข้อ วิทยากร : รศ.ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30 น.
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting