โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสายวิชาการ ระดับหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา (ออนไลน์)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำ บริหารการจัดการทรัพยากรทางการบริหาร การดูแลและให้คำปรึกษานิสิต 

หัวข้อที่ 1 : กฎหมายสำหรับผู้บริหาร ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563
ได้รับเกียรติจากวิทยากร : รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา

 

หัวข้อที่ 2 : บทบาทของหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา ในการขับเคลื่อนงานด้านวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563
ได้รับเกียรติจากวิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 

หัวข้อที่ 3 : ทักษะการบริหารการเงิน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
ได้รับเกียรติจากวิทยากร : รองศาสตราจารย์อัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจ

 

หัวข้อที่ 4 : Leadership : ภาวะผู้นำ และการบริหารความขัดแย้ง ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563
ได้รับเกียรติจากวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภา  แก้วศรีงาม

 

หัวข้อที่ 5 : การดูแลและให้คำปรึกษานิสิต ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563
ได้รับเกียรติจากวิทยากร : อาจารย์นายแพทย์สมรักษ์  สันติเบ็ญจกุล

 

หัวข้อที่ 6 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563
ได้รับเกียรติจากวิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย