บรรยากาศการประชุมชี้แจง (ออนไลน์)
เรื่อง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)
ของกรอบระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ/ชำนาญงานพิเศษ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล


สรุปประเด็นถาม - ตอบ (Q&A) ในการประชุมชี้แจง
เรื่อง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)
ของกรอบระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ/ชำนาญงานพิเศษ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล


Q1 เรื่อง ด้านต่าง ๆ ในการขอระดับชำนาญการพิเศษ ควรให้ระบุเจาะจงลงเฉพาะงานของตำแหน่งนั้น ๆ ใช่หรือไม่
A1 ด้านที่แสดงถึงความเป็นผู้ชำนาญการ/ชำนาญงาน ต้องระบุให้ชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะงานตามตำแหน่งนั้น

Q2
 
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของส่วนงาน ปฏิบัติงานมีหลายหน้าที่ เช่น งานสารบรรณ งานวิจัย งานกิจการนิสิต ฯลฯ คณะต้องวิเคราะห์งานต่างๆ
ที่อยู่ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ว่าในงานใด ที่เหมาะสม ที่จะเป็นชำนาญการพิเศษ ใช่หรือไม่
A2
 
ใช่ ส่วนงานจะต้องวิเคราะห์ว่าตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปในส่วนงานมีภาระงานใดที่จำเป็นต้องใช้ระดับชำนาญการพิเศษมาทำงานจึงจะสำเร็จและหากมีปริมาณมาก
อาจพิจารณาถึงจำนวนด้วย ซึ่งตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ควรจะมีความรู้ในงานด้านต่างๆหลายด้านในตำแหน่งนั้น

Q3


 
1) กรอบตำแหน่งชำนาญการพิเศษที่คณะได้รับ เป็นอัตราใหม่ หรือต้องเปลี่ยนจากอัตราเดิมที่มีอยู่
2) กรณีที่คณะมีความจำเป็นและต้องการให้มหาวิทยาลัยกำหนดกรอบระดับตำแหน่งเพิ่มในชื่อตำแหน่งอื่น เช่น นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการพัสดุ ฯลฯ คณะสามารถวิเคราะห์ทบทวนภาระกิจ และจัดทำคำบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติประจำตำแหน่งเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ในคราวต่อไปใช่หรือไหม
A3


 
1) การดำเนินการให้ใช้กรอบตำแหน่งที่มีอยู่เดิม ไม่มีการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่ม
2) กรณีที่ส่วนงานวิเคราะห์แล้วพบว่ามีภาระกิจของส่วนงานที่ต้องกำหนดกรอบระดับตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ/ชำนาญงานพิเศษ
เพื่อปฏิบัติงานตามภาระกิจนั้นจึงจะสำเร็จ ส่วนงานสามารถเสนอขอกำหนดกรอบระดับชำนาญการพิเศษ/ชำนาญงานพิเศษ
ในชื่อตำแหน่งอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เพิ่มได้

Q4
 
ถ้าส่วนงานมีผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ/ชำนาญงานพิเศษอยู่แล้ว จำนวนกรอบระดับตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยอนุมัติมา
ต้องนำมารวมกับอัตราที่มีผู้ดำรงตำแหน่งแล้วหรือไม่
A4

 
ไม่นำมานับรวม เนื่องจากตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ/ชำนาญงานพิเศษเดิม เป็นตำแหน่งที่มาจากตอนที่เป็นข้าราชการเมื่อเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนั้นจึงตามมา ทั้งนี้ส่วนงาน ต้องมอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกับระดับตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ/ชำนาญงานพิเศษ
ที่มีอยู่เดิมด้วย

Q5

 
1) เมื่อมีการรับสมัครตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ บุคลากรที่อยู่ส่วนงานอื่นสามารถสมัครได้หรือไม่
2) การเปิดรับสมัครชำนาญการพิเศษ ทุกคนที่มีคุณสมบัติในมหาวิทยาลัยสามารถสมัครได้ และผลปรากฎว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แสดงว่าบุคคลนั้น
ต้องมาปฏิบัติงานที่ส่วนงานใหม่ใช่หรือไม่ซึ่งส่วนงานใหม่ จะมีสายปฏิบัติการเพิ่มขึ้นมาอีก 1 คน หรือไม่
A5
 
บุคลากรที่อยู่ส่วนงานอื่นหากมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขสามารถมาสมัครในตำแหน่งที่มีการรับสมัครได้ เมื่อบุคคลนั้นได้รับให้ดำรงระดับตำแหน่ง
ชำนาญการพิเศษแล้วต้องมาปฏิบัติงานที่ส่วนงานใหม่ แต่ส่วนงานใหม่จะไม่ได้รับอัตราตำแหน่งเพิ่มจากเดิมต้องคืนอัตราให้กับส่วนงานเดิม

Q6
 
คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ที่ส่วนงานส่งไปตามหนังสือที่ อว 8702.2/2554-2590 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่องขอให้ส่วนงานจัดทำข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณากรอบระดับตำแหน่งซึ่งกำหนดส่ง วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สามารถแก้ไขได้หรือไม่
A6 สามารถแก้ไขได้ และในส่วนงานที่ส่วนทรัพยากรบุคคลตรวจสอบเบื้องต้น หากต้องมีการปรับแก้ไขจะส่งกลับให้ส่วนงานปรับแก้ไขต่อไป

Q7
 
ส่วนงานต้องการปรึกษาเรื่องการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)
สามารถปรึกษาท่านใดของส่วนทรัพยากรบุคคล
A7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 11447 หรือคุณลินดา พรหมลักษณ์ โทร. 11450

Q8

 
1) การขอรับพิจารณาเข้าสู่ระดับชำนาญการพิเศษ ต้องดูคุณสมบัติหรือไม่ว่าต้องเป็นชำนาญการมาแล้วกี่ปี
2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษายังไม่ได้กำหนดเป็นระดับตำแหน่งชำนาญการ หากมีการเปิดตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ
บุคลากรของส่วนงานจะสามารถเข้าสู่ตำแหน่ง ได้หรือไม่
A8

 
1) การดำเนินการครั้งนี้เป็นการจัดทำข้อมูล เพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ/ ชำนาญงานพิเศษ สำหรับคุณสมบัติ
และกระบวนการเข้าสู่ระดับตำแหน่งมหาวิทยาลัยจะจัดประชุมชี้แจงในคราวต่อไป
2) ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 ข้อ 22 “ภายในสองปีหลักจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบถ้วนตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งสามารถยื่นคำขอพร้อมผลงานเพื่อรับ การพิจารณาเข้าสู่ระดับชำนาญงานพิเศษหรือระดับชำนาญการพิเศษ ได้ตามประกาศนี้
ทั้งนี้ต้องมีกรอบระดับตำแหน่งรองรับ”