การวางแผนอัตรากำลัง

 

            ในปี 2562 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรอัตรากำลัง โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีจำนวนบุคลากร ดังตารางต่อไปนี้

ที่ ประเภทบุคลากร สายวิชากร สายปฏิบัติการ รวม ร้อยละ
1 ข้าราชการ 113 31 144 2.51
2 ลูกจ้างประจำ - 89 89 1.55
3 พนักงานมหาวิทยาลัย 1,738 3,535 5,273 92.00
4 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - 130 130 2.27
5 ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 53 43 96 1.67
  ผลรวมทั้งหมด 1,904 3,828 5,732  
  ร้อยละของบุคลากรสอยวิชาการ
และสายปฏิบัติการ
33.22 66.78   100

 

 

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย

 

            ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแล้ว จำนวน 445 คน แบ่งเป็น สายวิชาการ 115 คน สายปฏิบัติการ 330 คน คิดเป็นการสรรหาโดยวิธีการสอบแข่งขัน ร้อยละ 73.48 การสอบคัดเลือก ร้อยละ 23.60 การคัดเลือก ร้อยละ 1.35 และการเสาะหาและเจรจา ร้อยละ 1.57

 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ทุนพัฒนาบุคลากร การลาฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย ในและต่างประเทศ และการชดใช้ทุน
ประกาศ ระเบียบข้อบังคับที่ออกใช้ ปี 2562
            (1) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
            (2) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
            (3) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
            (4) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
            (5) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

                  -  บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศ/ต่างประเทศ และกลับจากลาศึกษา จำนวน 92 ราย
                  -  บุคลากรที่ลาฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และกลับจากลาฝึกอบรม จำนวน 96 ราย
                  -  บุคลากรที่ลาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และกลับจากลาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 89 ราย
                  -  บุคลากรที่ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและกลับ จำนวน 4 ราย
                  -  บุคลากรที่รับทุนโครงการ นออ.มศว จำนวน 4 ราย ทุนมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ราย ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ราย

ความก้าวหน้าสายอาชีพ
ประกาศระเบียบข้อบังคับที่ออกใช้ ปี 2562
            (1) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
            (2) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มนักวิจัย ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
            (3) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
            (4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2562 (1 มกราคม 2562- 31 ธันวาคม 2562)

ตำแหน่ง จำนวนทั้งหมด สถานภาพ : ข้าราชการ สถานภาพ : พนักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 34 2 32
รองศาสตราจารย์ 8 2 6
ศาสตราจารย์ 8 2 -


ระเบียบข้อบังคับที่ออกใช้ ปี 2562
            
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ประกาศ เมื่อ 9 กรกฎาคม 2562

การฝึกอบรม
ดำเนินการจัดโครงการปี 2562 (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) จำนวน 37 โครงการ ดังนี้

ลำดับ ชื่อหลักสูตร/โครงการ จำนวน (โครงการ)
1 การพัฒนาบุคลากรใหม่ (ปฐมนิเทศ) 10
2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 13
3 การพัฒนาศักยภาพทางการบริหาร 4
4 เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 6
5 การสัมมนาวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง 1
6 การสัมมนาประจำปี (ส่วนทรัพยากรบุคคล) 1
7 โครงการเสริมสร้างความรักและความผูกพันต่อองค์กร
สำหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการ
1
8 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904
"หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/2561
1

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 

            ในปี 2562 มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร โดย ผลการประเมินเป็นไปดังนี้  

ประเภท ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านการประเมิน
ร้อยละของบุคลากร
ที่ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน
ร้อยละของบุคลากรที่
ไม่ผ่านการประเมิน
จำนวนที่ร้องเรียน
พนักงานมหาวิทยาลัย 89.40 9.60 1.00 1 ราย
ข้าราชการ 96.10 1.95 1.95 -
ลูกจ้างประจำ 96.84 - 3.16 -

 
 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

            ในปี 2562 มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการทำประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุให้บุคลากรทุกคน และมีเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาของบุตร ให้พนักงานมหาวิทยาลัยคนละ 15,000 บาทรวมทั้งมีโครงการความร่วมมือร่วมกับธนาคาร สวัสดิการการกู้ซื้อบ้าน ในปี 2562 จำนวนบุคลากรที่กู้ซื้อบ้าน จำนวน 381 คน และมีบุคลากรสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่ม จำนวน 241 คน