การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย

 

            คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลฯ ให้ได้คนเก่งคนดีเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 4 วิธีการ ได้แก่ การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก และการเสาะหาและเจรจา เมื่อดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย

 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

            มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลและแผนการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีสมรรถะสูง และมีความเป็นมืออาชีพ ดังนี้

            (1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไปพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ การเดินทางไปพัฒนา (ประชุม/สัมมนา/ดูงาน/เสนอผลงานทางวิชาการ) การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การไปศึกษา ฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน ปฏิบัติการวิจัยหรือปฏิบัติงานอื่น ทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทุนโครงการ นออ. มศว ทุนความร่วมมือทางวิชาการ ทุนหน่วยงานภายนอก
            (2) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศึกยภาพบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ
            (3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้แก่ การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของอาจารย์สาธิตและนักวิจัย การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ

 

การวางแผนกำลังคน

            มหาวิทยาลัย มีการจัดทำแผนอัตรากำลังโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างของหน่วยงาน พันธกิจ ภารกิจ ความรับผิดชอบของหน่วยงาน จำนวนบุคลากร  ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติหลักการบริหารอัตรากำลัง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามที่กำหนด โดยบริหารจัดการอัตราว่างและทบทวนอัตรากำลังที่มีให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนอุดมศึกษา แนวโน้ม จำนวนนิสิต โครงสร้างตลาดแรงงาน ภาวะการมีงานทำ การตกงานของบัณฑิต และคุณภาพในการจัดการศึกษา เป็นสำคัญ รวมทั้งบริหารอัตรากำลังในภาพรวมให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของภารกิจของส่วนงานและมหาวิทยาลัย โดยได้ประชุมร่วมกับส่วนงานแต่ละส่วนงานและได้ข้อสรุป เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณากรอบอัตรากำลัง  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย มีการติดตามเรื่องจำนวนบุคลากรเป็นประจำ โดยพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดทำรายงานจำนวนบุคลากรทุกเดือน โดยจำแนกเป็นสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ และแสดงให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากร และเมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลบุคลากร ก็สามารถดึงเฉพาะข้อมูลในส่วนที่ต้องการใช้ได้ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 

            มหาวิทยาลัยมีการกำหนด ระบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประกาศให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกันทั้งมหาวิทยาลัยและรูปแบบ รวมทั้งวิธีการประเมินผลที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนงาน สะท้อนผลการทำงาน ที่แท้จริงของบุคลากรรายบุคคล ทำให้เกิดความยุติธรรมในการประเมินผลการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับบุคลากรอีกด้วย  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถนำใช้ในการประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  การต่อเวลาราชการ การให้รางวัลประจำปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่างๆ ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการประเมินปีละ 2 รอบการประเมิน รอบละ 6 เดือน ดังนี้  

            (1) รอบที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 มกราคมของปีถัดไป
            (2) รอบที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 กรกฎาคม

และกำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อกลั่นกรองผลการพิจารณาของส่วนงาน  33 หน่วยงาน    

 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

            ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบุคลากรในการรักษาพยาบาล อีกทั้งมีเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทบุคลากรที่เสียชีวิต มีโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้บุคลากรมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้มีเงินสะสมใช้หลังออกจากงาน