ประวัติความเป็นมา

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้

   1. งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
   2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
   3. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   4. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

วิสัยทัศน์
รอบรู้งาน บริการฉับไว ทันใจผู้รับบริการ