การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 

           พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ได้ระบุถึงหน้าที่และนโยบายการทำงานของมาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและดุลยภาพ มีพันธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษา ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการสืบสาน และเสริมสร้างภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ด้วยวิทยาการความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยการดำเนินการต้องคำนึงถึง

            (1) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
            (2) ความมีเสรีภาพทางวิชาการและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม
            (3) การเป็นชุมชนทางวิชาการและการใช้องค์ความรู้เพื่อชี้นำสังคม
            (4) การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม
            (5) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความโปร่งใส ความถูกต้อง ความยุติธรรม ความน่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
            (6) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

            การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล ของสภามหาวิทยาลัย ดังรูปที่ 1 และความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารและความสัมพันธ์ภายนอกแสดง ดังรูปภาพที่ 2  และรูปภาพที่ 3

 
 
       
 

รูปภาพที่ 1
โครงสร้างการดำเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปภาพที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร

รูปภาพที่ 3
ความสัมพันธ์ภายนอก

 

 


           สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.  2559 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในข้อบังคับกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้

            (1) การวางแผนกำลังคน การกำหนดตำแหน่ง การกำหนดเงินเดือนค่าตอบแทน การจ้างการวางแผนพัฒนาบุคลากร การวางมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การรักษาจรรยาบรรณ การรักษาวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ การประเมินผลการปฏิบัติงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
            (2) ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับกำหนด
            (3) รับรองวุฒิของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้ง และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
            (4) เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่อสภามหาวิทยาลัย
            (5) ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย
            (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลืองานตามที่คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมอบหมาย
            (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

             มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานบุคคล โดย กำหนดในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และ ในปี พ.ศ. 2563 ได้มีการเสนอกรอบนโยบายในการกำกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย การมุ่งเน้น สามประเด็นหลัก คือ สภาพแวดล้อมบุคลากร ระบบและกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อผลสัมฤทธิ์ขององค์กร และความผูกพันของบุคลากร เพื่อให้ผลกัดดัน มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษา คุณธรรม และการรับใช้สังคม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล”