การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

       
นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 


เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
 

 
       
  คู่มือการปฏิบัติงาน
การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการบริหาร
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
การจัดการเรียนรู้
ในศัตวรรศที่ 21