การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

       
นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       
       
 
       
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ส่วนทรัพยากรบุคคล
คู่มือการให้บริการ
ส่วนทรัพยากรบุคคล
 

 


     เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
 

   
       
  บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการบริหาร
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
การจัดการเรียนรู้
ในศัตวรรศที่ 21