การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมีการกำหนดระบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและประกาศให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกันทั้งมหาวิทยาลัย และรูปแบบรวมทั้งวิธีการประเมินผลที่เกิดขึ้น
ในแต่ละส่วนงาน สะท้อนผลการทำงานที่แท้จริงของบุคลากรรายบุคคล ทำให้เกิดความยุติธรรมในการประเมินผล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรอีกด้วย

 

  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
  แบบฟอร์ม   
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย


หลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564

 


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการประเมินปีละ 2 รอบการประเมิน รอบละ 6 เดือน ดังนี้


รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 มกราคมของปีถัดไป     l     รอบที่ 2 ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 กรกฎาคม