กรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป

รายการ ดาวน์โหลด
  ประกาศ มศว เรื่อง กรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป พ.ศ. 2563
  ตัวอย่างแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
  คำอธิบายแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
  แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
  สรุปประเด็นถาม - ตอบ (Q&A) และบรรยากาศการประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

รายการ ดาวน์โหลด
  ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น
  ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน พ.ศ. 2563
  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1  
  1. แบบเสนอขอรับการประเมิน (คพป. มศว 01/1)    
  2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) (คพป. มศว 01/2)    
  3. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (คพป. มศว 01/3)    
  4. รูปแบบการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินเสนอขอเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
      ระดับชำนาญการ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
   
  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2  
  1. แบบประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน และประเมินผลงาน (สำหรับคณะอนุกรรมการประเมิน) (คพป. มศว 01/4)    
      1.1 คำแนะนำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน    
      1.2 คำแนะนำการประเมินผลงาน    
  2. แบบสรุปผลการประเมิน (สำหรับคณะกรรมการประจำส่วนงาน) (คพป. มศว 01/5)    
  3. แบบส่งผลการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (คพป. มศว 01/6)    

การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานพิเศษ

รายการ ดาวน์โหลด
  ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น
  ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และกลุ่มประเภททั่วไป
  ระดับชำนาญงานพิเศษ พ.ศ. 2563
  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1  
  1. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก (คพป. มศว 02/1)    
  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2  
  1. แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก (คพป.มศว 02/2) สำหรับส่วนทรัพยากรบุคคลสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล    
  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3  
  1. แบบประเมินตามองค์ประกอบ สำหรับคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก (คพป. มศว 02/3)    
  2. คำจำกัดความและเกณฑ์การตัดสินตามองค์ประกอบการประเมิน
  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 4  
  1. แบบส่งผลงานขอรับการประเมิน (คพป. มศว 02/4)    
  2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (คพป. มศว 02/5)    
  3. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (คพป. มศว 02/6)    
  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5  
  ลักษณะลักษณะผลงาน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ และแบบประเมินผลงาน (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน)  
  1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก
  2. ผลงานเชิงวิเคราะห์
  3. ผลงานเชิงสังเคราะห์
  4. ผลงานวิจัย
  5. ผลงานสร้างสรรค์ 
  6. สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
  7. ผลงานลักษณะอื่น
  แบบประเมินผลงาน (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน)  
  1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก
  2. ผลงานเชิงวิเคราะห์
  3. ผลงานเชิงสังเคราะห์
  4. ผลงานวิจัย
  5. ผลงานสร้างสรรค์ 
  6. สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
  7. ผลงานลักษณะอื่น