กรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป

รายการ ดาวน์โหลด
  ประกาศ มศว เรื่อง กรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป พ.ศ. 2563
  ประกาศ มศว เรื่อง กรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2565
  ตัวอย่างแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
  คำอธิบายแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
  แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
  สรุปประเด็นถาม - ตอบ (Q&A) และบรรยากาศการประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

รายการ ดาวน์โหลด
  ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น
  ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน พ.ศ. 2563
  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1  
  1. แบบเสนอขอรับการประเมิน (คพป. มศว 01/1)    
  2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) (คพป. มศว 01/2)    
  3. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (คพป. มศว 01/3)    
  4. รูปแบบการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินเสนอขอเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
      ระดับชำนาญการ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
   
  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2  
  1. แบบประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน และประเมินผลงาน (สำหรับคณะอนุกรรมการประเมิน) (คพป. มศว 01/4)    
      1.1 คำแนะนำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน    
      1.2 คำแนะนำการประเมินผลงาน    
  2. แบบสรุปผลการประเมิน (สำหรับคณะกรรมการประจำส่วนงาน) (คพป. มศว 01/5)    
  3. แบบส่งผลการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (คพป. มศว 01/6)    

การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานพิเศษ

รายการ ดาวน์โหลด
  ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น
  ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และกลุ่มประเภททั่วไป
  ระดับชำนาญงานพิเศษ พ.ศ. 2563
  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1  
  1. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก (คพป. มศว 02/1)    
  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2  
  1. แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก (คพป.มศว 02/2) สำหรับส่วนทรัพยากรบุคคลสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล    
  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3  
  1. แบบประเมินตามองค์ประกอบ สำหรับคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก (คพป. มศว 02/3)    
  2. คำจำกัดความและเกณฑ์การตัดสินตามองค์ประกอบการประเมิน
  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 4  
  1. แบบส่งผลงานขอรับการประเมิน (คพป. มศว 02/4)    
  2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (คพป. มศว 02/5)    
  3. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (คพป. มศว 02/6)    
  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5  
  ลักษณะลักษณะผลงาน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ และแบบประเมินผลงาน (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน)  
  1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก
  2. ผลงานเชิงวิเคราะห์
  3. ผลงานเชิงสังเคราะห์
  4. ผลงานวิจัย
  5. ผลงานสร้างสรรค์ 
  6. สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
  7. ผลงานลักษณะอื่น
  แบบประเมินผลงาน (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน)  
  1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก
  2. ผลงานเชิงวิเคราะห์
  3. ผลงานเชิงสังเคราะห์
  4. ผลงานวิจัย
  5. ผลงานสร้างสรรค์ 
  6. สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
  7. ผลงานลักษณะอื่น