แบบฟอร์ม : งานบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์ม : งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์ม : งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Title 
แบบฟอร์ม ขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ / นำเสนอผลงานวิชาการ (HRD-SWU-01) Download
ตัวอย่าง ขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ / นำเสนอผลงานวิชาการ (HRD-SWU-01) Download
แบบฟอร์ม การขอลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการอื่นๆ (HRD-SWU-02)Download
แบบฟอร์ม โครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม และเหตุผลความจำเป็น (พนักงานมหาวิทยาลัย) (HRD-SWU-02_01)Download
แบบฟอร์ม โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ข้าราชการ) (HRD-SWU-02_03) Download
แบบฟอร์ม การขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (HRD-SWU-05)Download
แบบฟอร์ม แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ๆ (HRD-SWU-06)Download
แบบฟอร์ม รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมทางวิชาการ / นำเสนอผลงานทางวิชาการ ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ๆ (HRD-SWU-07)Download
แบบฟอร์ม การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของข้าราชการDownload
แบบฟอร์ม การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยDownload
แบบฟอร์ม สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฎิบัตการวิจัย ณ ต่างประเทศDownload
แบบฟอร์ม สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศDownload
แบบฟอร์ม สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปพัฒนาDownload
ตัวอย่าง สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปพัฒนาDownload
แบบฟอร์ม สัญญาการรับทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDownload
ตัวอย่าง สัญญาการรับทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDownload
แบบฟอร์ม การขออนุมัติลา และสัญญาการลาศึกษา / ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดDownload
แนวปฏิบัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการการในประเทศ / ต่างประเทศ และลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศDownload

แบบฟอร์ม : งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 Title 
แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวบุคลากร (Smart Card)Download
แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรองเงินเดือน (โครงการของธนาคารกรุงไทย)Download
แบบฟอร์ม ใบเบิกสวัสดิการ - ค่าสร้างเสริมสุขภาพDownload
แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรองเงินเดือน (โครงการของธนาคารอาคารสงเคราะห์)Download
แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการปฏิบัติงานDownload
แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่Download
แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องพักสวัสดิการประสานมิตร Download
แบบฟอร์ม หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดDownload
แบบฟอร์ม หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายDownload
รูปภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่างๆDownload