150     
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แผนการประกันชีวิต
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดาวน์โหลด
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
  เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ
  เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
  เงินกู้สวัสดิการ
  เงินบำเหน็จดำรงชีพ
  การขอรับเงินที่จะ เกษียณอายุในวันที่ 1 ต.ค.
  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
  การขอเบิกค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพกลุ่ม
  การนำบุตรเข้าโรงเรียนสาธิต
  ของที่ระลึก ผู้เกษียณอายุ 60 ปี
  ห้องพักสวัสดิการประสานมิตร
  ห้องพักสวัสดิการองครักษ์
  รถสวัสดิการรับส่ง มศว - ปากซ.สุขุมวิท 23
  รถสวัสดิการรับส่ง ประสานมิตร - องครักษ์