คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แผนการประกันชีวิต
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     

เงินช่วยเหลือ
กรณีประสบภัยพิบัติ
เงินช่วยเหลือ
กรณีประสบอุบัติเหตุ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร
ห้องพักสวัสดิการ
ประสานมิตร
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
         
         
เงินช่วยเหลือ
กรณีเสียชีวิต
เงินกู้สวัสดิการ การขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพกลุ่ม
รถสวัสดิการรับส่ง
มศว - ปากซ.สุขุมวิท 23
เงินบำเหน็จดำรงชีพ
         
         
รถสวัสดิการรับส่ง
ประสานมิตร - องครักษ์
การนำบุตร
เข้าโรงเรียนสาธิต
ห้องพักสวัสดิการ
องครักษ์
ของที่ระลึก
ผู้เกษียณอายุ 60 ปี
การขอรับเงินที่จะ
เกษียณอายุในวันที่ 1 ต.ค.