สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย เงินกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รวบรวมได้ทั้งสิ้น 22 รายการและสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้

                                               
  กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ
เงินกู้
กองทุนสวัสดิการ
เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
/ เอนกประสงค์
เงินช่วยเหลือกรณี
ประสบภัยพิบัติ
เงินช่วยเหลือกรณี
เสียชีวิต
 
             
                                                             
  เงินช่วยเหลือกรณี
ประสบอุบัติเหตุ
เงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินชดเชย เงินบำเหน็จ
/ บำนาญ
 

 

                                               
  ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
/ สุขภาพกลุ่ม
สวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการ
ค่าการศึกษาบุตร
นำบุตรเข้า
รร.สาธิต มศว
 
             
                                                             
  นำบุตรเข้าศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียน
พระราชทานเพลิงศพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของที่ระลึก
ผู้เกษียณ 60 ปี
 

 

                                                             
  รถสวัสดิการรับ - ส่ง
ประสานมิตร - องครักษ์
รถสวัสดิการรับ - ส่ง
มศว - ปาก ซ.สุขุมวิท 23
ห้องพักสวัสดิการ
ประสานมิตร
ห้องพักสวัสดิการ
องครักษ์