1. บุคลากรสัมพันธ์และแรงงานสัมพันธ์

     1.1) สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety)
     1.2) การสร้างสุขแก่บุคลากร/คุณภาพชีวิตการทำงาน
     1.3) ความผูกพันของบุคลากร
     1.4) การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
     1.5) การวางแผนเกษียณอายุ (Pre-retirement Planning)
     1.6) การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

     2.1) กองทุนสวัสดิการ
     2.2) การขออนุมัติเบิกจ่ายสวัสดิการตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน
     2.3) สวัสดิการเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ ได้แก่ ประกันสังคม สวัสดิการ 15,000 บาทการประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
     2.4) สวัสดิการอื่น เช่น กู้ยืมเงินสวัสดิการ สินเชื่อ สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย สวัสดิการสินเชื่ออเนกประสงค์ภัยพิบัติ รถรับ-ส่ง
     2.5) กองทุนต่างๆ เช่น กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     2.6) สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด
            การสืบหาทายาท พระราชทานเพลิงศพ การจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
     2.7) ตรวจสอบรายชื่อและจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     2.8) จัดทำเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการเกษียณอายุ
     2.9) จัดทำเอกสารและประสานงานกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข.
     2.10) การขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มของข้าราชการบำนาญ
     2.11) การขอพระราชทานเพลิงศพ
     2.12) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาทายาท
     2.13) การขอรับบำเหน็จตกทอดของทายาท
     2.14) บันทึกการขอรับบำเหน็จบำนาญในระบบของกรมบัญชีกลางให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุ
     2.15) บันทึกข้อมูลการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในระบบกรมบัญชีกลาง หนังสือรับรองต่างๆ เช่น เงินเดือน สถานภาพ

3. โครงการสวัสดิการ

     3.1) โครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
     3.2) โครงการจำหน่ายของที่ระลึกตรา มศว
     3.3) โครงการให้บริการเช่าชุดครุย
     3.4) โครงการรถรับ-ส่ง บุคลากร นิสิต และนักเรียน