1. การสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง

     1.1) การรับสมัครคัดเลือกพนักงาน
     1.2) จัดทำบันทึกถึงหน่วยงานแจ้งวันเริ่มปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
     1.3) รับรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
     1.4) จัดทำสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย
     1.5) จัดทำคำสั่งจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
     1.6) การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
     1.7) ต่อเวลาราชการของข้าราชการ

2. การบริหารค่าตอบแทน

     2.1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย และค่าจ้างลูกจ้างประจำ
     2.2) การอนุมัติเบิกจ่ายประจำตำแหน่ง
     2.3) ค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงิน พ.ต.ส. บัญชีถือจ่ายเงินเดือน
     2.4) การบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
     2.5) การบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนลูกจ้างประจำ
     2.6) การบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
     2.7) การบันทึกข้อมูลโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ
     2.8) การบันทึกข้อมูลโครงการจ่ายตรงเงินเดือนลูกจ้างประจำ
     2.9) การบันทึกการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างในแฟ้มประวัติข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ
     2.10) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. การบริหารจัดการตำแหน่งและอัตรากำลัง

     3.1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และคำสั่ง แต่งตั้งกรรมการต่างๆ
     3.2) จัดทำ ตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน
     3.3) การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     3.4) การเปลี่ยน โอน ย้าย ตำแหน่งการรับโอน-ให้โอนและการย้ายข้าราชการ
     3.5) การเพิ่มวุฒิ การปรับวุฒิ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
     3.6) การขอยืมตัว การช่วยปฏิบัติงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
     3.7) การตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ
     3.8) การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
     3.9) การคุมเวลาการปฏิบัติงาน การขาด ลา มาสาย
     3.10) การจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยลาอุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮัจส์
     3.11) ขอลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
     3.12) การให้บุคลากรลาพักผ่อน/ลากิจ ไปต่างประเทศ
     3.13) การวันลาในรูปแบบต่างๆ เช่น ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด
     3.14) การจัดทำแฟ้มประวัติและบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและ ลูกจ้างประจำ

4. การพ้นจากการทำงาน

     4.1) จัดทำประกาศ / คำสั่งให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ
     4.2) จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการซึ่งพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ
     4.3) จัดทำคำสั่งพ้นสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย
     4.4) จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ
     4.5) เงินชดเชย

5. การสรรหาและแต่งตั้ง

     5.1) ผู้บริหารสายวิชาการ
     5.2) ผู้บริหารสายปฏิบัติการ
     5.3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ