1. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

     1.1) การวางแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล
     1.2) การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม วางแผนการฝึกอบรม และแผนการฝึกอบรมประจำปี 
     1.3) การออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม
     1.4) การพัฒนาพนักงานใหม่ ได้แก่ การปฐมนิเทศ การสอนงาน พี่เลี้ยง 
     1.5) การพัฒนาบุคลากรระยะยาว ได้แก่ การส่งเสริมด้านการศึกษา (ส่งเรียนต่อเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง)
            เช่น นักเรียนทุน ทุนศึกษาต่อ สัญญาศึกษาการชดใช้ทุน เป็นต้น การลาศึกษา/ฝึกอบรมทุนพัฒนาบุคลากร
            การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและการสร้างองค์ความรู้ 
     1.6) การจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
     1.7) การวัดและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

2. การวางแผนและพัฒนาสายอาชีพ 

     2.1) การวางแผนการพัฒนาเส้นทางอาชีพของบุคลากร
     2.2) การพัฒนาสายอาชีพ ได้แก่ 
            2.2.1) การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ (ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์)
            2.2.2) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
            2.2.3) การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
            2.2.4) การเลื่อนตำแหน่งของกลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิตและกลุ่มนักวิจัย
            2.2.5) การเลื่อนระดับสูงขึ้นของสายปฏิบัติการ 
            2.2.6) การเทียบระดับตำแหน่งของสายปฏิบัติการ
            2.2.7) การขึ้นทะเบียนตำแหน่งข้าราชการ

3. การบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น