1. การวางแผนและยุทธศาสตร์กำลังคน

      1.1) การวิเคราะห์อัตรากำลัง และกำหนดกรอบอัตรากำลัง
      1.2) การวางแผนอัตรากำลังรองรับงานในอนาคต
      1.3) การวางแผนทดแทนกำลังคน
      1.4) การกำหนดกรอบตำแหน่ง
      1.5) การจัดสรรอัตรากำลัง

2. การออกแบบองค์การและออกแบบตำแหน่งงาน

      2.1) การออกแบบงานและการวิเคราะห์งาน
      2.2) การพัฒนาระบบงานและตำแหน่ง

3. ระบบข้อมูลบุคลากรและสารสนเทศ

     3.1) บัญชีคุมตำแหน่งและอัตรากำลัง
     3.2) ฐานข้อมูลบุคลากร
     3.3) สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
     3.4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงาน
     3.5) บันทึกข้อมูลข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำในระบบ HURIS และ ERP
     3.6) บันทึกข้อมูลในระบบ HURIS และ ERP เกี่ยวกับกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย
     3.7) พัฒนาออกแบบเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
     3.8) สรุปรายงานจากระบบ HURIS และ ERP ตามแบบฟอร์มที่หน่วยงานต้องการ
     3.9) ประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการเปิดสิทธิการใช้งานของระบบ HURIS และฝ่ายบริหารทรัพยากร ERP
     3.10) แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
     3.11) การบันทึกข้อมูล/แก้ไข/เพิ่มเติม หรือยกเลิกรายการต่างๆ ในแฟ้มประวัติ (มอบอำนาจให้ส่วนงาน)

4. การบริหารจัดการระบบผลการปฏิบัติงาน

     4.1) การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     4.2) การกำหนดอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม่ การขยายฐานเงินเดือน ของพนักงานมหาวิทยาลัย
     4.3) การกำหนดตัวชี้วัด สมรรถนะ และเป้าหมายของการปฏิบัติงาน

5. การสรรหาและแต่งตั้งอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ

6. การประชุมคณะทำงานบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7. งานสนับสนุนทั่วไป ได้แก่ แผน งบประมาณ การเงิน พัสดุ ระบบประกันคุณภาพต่างๆ