ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2563

วัน / เดือน / ปี รายละเอียดกิจกรรม
24 กรกฎาคม 2563 โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การให้ความรู้ด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรใหม่”
21 กรกฎาคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระยะ 2 รุ่นที่ 1
8 มิถุนายน 2563  โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล”
28 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service mind) "การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการด้วยใจ" 
24 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำประเด็นเชิงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยสู่นโยบายมหาวิทยาลัย การบรรยาย : แนวคิดโครงสร้าง "เซลล์สมองสังคม" เพื่อมหาวิทยาลัย
5 -7 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์พนักงานใหม่ สายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
7 มกราคม 2563 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก้าวแรกการเป็นพนักงาน มศว ครั้งที่ 4