งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์ม งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 TitleModified Date 
ขอลากิจส่วนตัวลาพักผ่อนไปต่างประเทศ7/12/2019Download
ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ7/12/2019Download
ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ7/12/2019Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/4/2019Download
แบบประเมินฯ ของผู้แสดงเจตนาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย5/31/2017Download
แบบฟอร์ม การขอลาออก จากมหาวิทยาลัย 12/19/2018Download
แบบฟอร์ม ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร8/7/2018Download
แบบฟอร์ม ใบสมัครงาน2/4/2020Download
แบบฟอร์มข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ9/20/2019Download
แบบฟอร์มข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (เป็นไฟล์ Excel)2/3/2020Download
แบบฟอร์มขอปรับวุฒิการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ10/18/2019Download
แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25609/27/2017Download
แบบสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ12/13/2018Download
แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย6/22/2018Download
ประกาศ มศว เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สายวิชาการ พ.ศ. 25609/27/2017Download
แบบฟอร์ม งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 TitleModified Date 
HRD-SWU-01 ขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ8/1/2019Download
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฎิบัตการวิจัย ณ ต่างประเทศ7/19/2019Download
สัญญารับทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ12/19/2019Download
แนวปฏิบัติการขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ9/25/2019Download
ตัวอย่าง สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปพัฒนา12/19/2019Download
ตัวอย่าง สัญญาการรับทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ12/19/2019Download
ตัวอย่าง HRD-SWU-01 ขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ นำเสนอผลงานวิชาการ1/16/2020Download
การขอลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด12/20/2019Download
การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)7/12/2019Download
การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ข้าราชการ)9/27/2019Download
HRD-SWU-07 การส่งรายงานการศึกษา ฝึกอบรม นำเสนอผลงานทางวิชาการ12/11/2019Download
HRD-SWU-06 การส่งรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ๆ12/11/2019Download
HRD-SWU-05 การขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน10/10/2019Download
HRD-SWU-02_03 โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ข้าราชการ) 7/12/2019Download
HRD-SWU-02_01 โครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม และเหตุผลความจำเป็น (พนักงานมหาวิทยาลัย)12/4/2019Download
HRD-SWU-02 การขอลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย12/4/2019Download
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ7/25/2019Download
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปพัฒนา12/19/2019Download
แบบฟอร์ม งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์