หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

 Title 
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562Download
ประกาศ มศว เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559Download
ประกาศ มศว เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560Download
ประกาศ มศว เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ พ.ศ. 2560Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานเป็นงบประมาณเงินรายได้ของส่วนกลาง พ.ศ. 2560Download

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 

 Title 
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559Download
ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธิการได้มาซึ่งหัวหน้าหน่วยงาน ภายในส่วนที่มีการเรียนการสอน พ.ศ. 2559Download
ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธิการได้มาซึ่งผู้อำนวยการหน่วยงาน ที่สนับสนุนการเรียนการสอนภายในส่วนงาน พ.ศ. 2560Download
ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธิการได้มาซึ่งหัวหน้างาน ในหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2560Download
ประกาศ มศว เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะและกลุ่มประเภททั่วไป พ.ศ. 2562Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2560Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พ.ศ. 2562Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2562Download
ประกาศ มศว เรื่อง ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563Download
ประกาศ คพป. มศว เรื่อง การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และชำนาญงาน พ.ศ. 2563Download
ประกาศ คพป. มศว เรื่อง การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ และ...Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2562Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มนักวิจัย พ.ศ. 2562Download

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

 Title 
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2561Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2559Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการมีความรู้ความสามารถเพื่อบรรจุผู้แสดงเจตนาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562) พ.ศ. 2562Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563) พ.ศ. 2563Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562Download

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร

 Title 
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562Download
ประกาศ มศว เรื่อง วิธิการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562Download
ประกาศ มศว เรื่อง อัตราเงินชดเชย พ.ศ. 2560Download
ประกาศ มศว เรื่อง อัตราเงินชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562Download
ประกาศ มศว เรื่อง ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินชดเชย Download
ประกาศ คณะกรรมการบริหาร มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินชดเชย Download
ประกาศ คณะกรรมการบริหาร มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินชดเชย (ฉบับที่ 3)Download
ประกาศ มศว เรื่อง วัน เวลา และวันหยุดทำงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2562Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ห้องพักสวัสดิการประสานมิตร พ.ศ. 2560Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560Download

หลักเกณฑ์อื่นๆ 

 Title 
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การแต่งตั้งและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การบริหารสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2559Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2559Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย เครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารและประเภทกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2560Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559Download
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2559Download
ประกาศ มศว เรื่อง การกำหนดลักษณะงานที่ได้เงินเพิ่มพิเศษ พ.ศ. 2561Download
ประกาศ มศว เรื่อง การกำหนดลักษณะงานที่ได้เงินเพิ่มพิเศษ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563Download
ประกาศ มศว เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559Download
ประกาศ มศว เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559Download
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2560Download
ประกาศ มศว เรื่อง ยกเลิกการแบ่งงานภายในหน่วยงานของส่วนงาน และประกาศแบ่งส่วนงานภายใน พ.ศ. 2560Download

โครงการ


การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี