ข้อบังคับ
 TitleModified Date 
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.25614/1/2019Download
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล > ข้อบังคับ ว่าด้วย การรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วง8/2/2019Download
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ข้อบังคับ ว่าด้วย การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ8/2/2019Download
งานบริหารทรัพยากรบุคคล > ข้อบังคับ ว่าด้วย การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง8/2/2019Download
งานบริหารทรัพยากรบุคคล > ข้อบังคับ ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย8/2/2019Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25629/26/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาวิชาการ4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 25626/19/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารสำนักงานอธิการบดี4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน4/1/2019Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การแต่งตั้งและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 4/1/2019Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 (ฉบับรวม)7/11/2019Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 5)4/1/2019Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4)4/1/2019Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3)4/1/2019Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)4/1/2019Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 25594/1/2019Download
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ4/1/2019Download
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล > ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน 25598/2/2019Download
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ > ข้อบังคับ ว่าด้วย สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25628/2/2019Download
ประกาศ
 TitleModified Date 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง การกำหนดลักษณะงานที่ได้เงินเพิ่มพิเศษ8/2/2019Download
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน8/2/2019Download
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย8/2/2019Download
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการได้มาซึ่งผู้อำนวยการหน่วยงาน8/2/2019Download
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการได้มาซึ่งหัวหน้างาน8/2/2019Download
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ8/2/2019Download
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล > ประกาศ ยกเลิกการแบ่งงานภายในหน่วยงานของส่วนงาน และประกาศแบ่งส่วนงานภายใน สำนักงานคณบดี8/2/2019Download
งานบริหารทรัพยากรบุคคล >ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานเป็นงบประมาณเงินรายได้ของส่วนกลาง8/2/2019Download
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ > ประกาศ มศว เรื่อง วิธิการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร8/2/2019Download
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ > ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย8/2/2019Download
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ > ประกาศ มศว เรื่อง อัตราเงินชดเชย (ฉบับที่2)12/27/2019Download
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ > ประกาศ มศว เรื่อง อัตราเงินชดเชย และ ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินชดเชย 8/2/2019Download
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ > ประกาศ มศว เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ห้องพักสวัสดิการประสานมิตร8/2/2019Download
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ > ประกาศ เรื่อง วัน เวลา และวันหยุดทำงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย10/29/2019Download
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ > ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 25629/26/2019Download
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่องมาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 8/2/2019Download
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการได้มาซึ่งหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนที่มีการเรียนการสอน8/2/2019Download
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ8/2/2019Download
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด12/20/2019Download
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ11/29/2019Download
งานบริหารทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25608/2/2019Download
งานบริหารทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย8/2/2019Download
งานบริหารทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25628/2/2019Download
งานบริหารทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย8/2/2019Download
งานบริหารทรัพยากรบุคคล > ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 31 ก.ค.608/2/2019Download
งานบริหารทรัพยากรบุคคล >ประกาศ มศว เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 28 มิ.ย. 628/6/2019Download
ประกาศ เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย4/19/2019Download
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ > ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย8/2/2019Download
งานบริหารทรัพยากรบุคคล >ประกาศ มศว เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62)8/6/2019Download
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย12/20/2019Download
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256212/18/2019Download
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 8/26/2019Download
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 10/30/2019Download
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต10/30/2019Download
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มนักวิจัย10/25/2019Download
งานบริหารทรัพยากรบุคคล > ประกาศ มศว เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สายวิชาการ พ.ศ. 25608/2/2019Download
งานบริหารทรัพยากรบุคคล >ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ณ 19 เม.ย. 622/3/2020Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการมีความรู้ความสามารถเพื่อบรรจุผู้แสดงเจตนาเป็นพนักงาน4/1/2019Download
โครงการ