รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
รศ. ดร. ลัดดาวัลย์   ผิวทองงาม


 
 
 
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อ. นพ. สุริยา   ผ่องสวัสดิ์
  รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รศ. ดร. ธีรยุทธ   ลิ่วพรเจริญวงศ์

 

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
นายวรวุธ   เหล็กหมื่นไวย