รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
รศ.ดร.ลัดดาวัลย์   ผิวทองงาม
         
         
         
         
     
         
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รศ.ดร.ธีรยุทธ   ลิ่วพรเจริญวงศ์
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อ.นพ.สุริยา ผ่องสวัสดิ์
 
         
         
         
         
 
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
นายวรวุธ   เหล็กหมื่นไวย