รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
รศ.ดร.ลัดดาวัลย์   ผิวทองงาม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รศ.ดร.ธีรยุทธ   ลิ่วพรเจริญวงศ์


ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
นายวรวุธ   เหล็กหมื่นไวย