รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม

Vice President for Human Resources
Associate Professor
Dr. Laddawal Phivthongngam

   
       
       

 

       

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อ.นพ.สุริยา ผ่องสวัสดิ์

Assistant to the President
for Human Resources
Suriya Pongsawat, MD.

 
 
       
       

 

       

นายวรวุธ เหล็กหมื่นไวย
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 11451 , 15630
E-mail : worawut@g.swu.ac.th