1. การวางแผนและยุทธศาสตร์กำลังคน

1.1 การวิเคราะห์อัตรากำลัง และกำหนดกรอบอัตรากำลัง
1.2 การวางแผนอัตรากำลังรองรับงานในอนาคต
1.3 การวางแผนทดแทนกำลังคน
1.4 การกำหนดกรอบตำแหน่ง
1.5 การจัดสรรอัตรากำลัง

 

2. การออกแบบองค์การและออกแบบตำแหน่งงาน

2.1 การออกแบบงานและการวิเคราะห์งาน
2.2 การพัฒนาระบบงานและตำแหน่ง

 

3. ระบบข้อมูลบุคลากรและสารสนเทศ

3.1 บัญชีคุมตำแหน่งและอัตรากำลัง
3.2 ฐานข้อมูลบุคลากร
3.3 สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
3.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงาน
3.5 บันทึกข้อมูลข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำในระบบ HURIS และ ERP
3.6 บันทึกข้อมูลในระบบ HURIS และ ERP เกี่ยวกับกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย
3.7 พัฒนาออกแบบเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.8 สรุปรายงานจากระบบ HURIS และ ERP ตามแบบฟอร์มที่หน่วยงานต้องการ
3.9 ประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการเปิดสิทธิการใช้งานของระบบ HURIS และฝ่ายบริหารทรัพยากร ERP
3.10 แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3.11 การบันทึกข้อมูล/แก้ไข/เพิ่มเติม หรือยกเลิกรายการต่างๆ ในแฟ้มประวัติ (มอบอำนาจให้ส่วนงาน)

 

4. การบริหารจัดการระบบผลการปฏิบัติงาน

4.1 การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.2 การกำหนดอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม่ การขยายฐานเงินเดือน ของพนักงานมหาวิทยาลัย
4.3 การกำหนดตัวชี้วัด สมรรถนะ และเป้าหมายของการปฏิบัติงาน

 

5. การสรรหาและแต่งตั้งอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ

 

6. การประชุมคณะทำงานบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

7. งานสนับสนุนทั่วไป ได้แก่ แผน งบประมาณ การเงิน พัสดุ ระบบประกันคุณภาพต่างๆ

 

 

1. การสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง

1.1 การรับสมัครคัดเลือกพนักงาน
1.2 จัดทำบันทึกถึงหน่วยงานแจ้งวันเริ่มปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
1.3 รับรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1.4 จัดทำสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย
1.5 จัดทำคำสั่งจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
1.6 การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
1.7 ต่อเวลาราชการของข้าราชการ

 

2. การบริหารค่าตอบแทน

2.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย และค่าจ้างลูกจ้างประจำ
2.2 การอนุมัติเบิกจ่ายประจำตำแหน่ง
2.3 ค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงิน พ.ต.ส. บัญชีถือจ่ายเงินเดือน
2.4 การบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
2.5 การบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนลูกจ้างประจำ
2.6 การบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
2.7 การบันทึกข้อมูลโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ
2.8 การบันทึกข้อมูลโครงการจ่ายตรงเงินเดือนลูกจ้างประจำ
2.9 การบันทึกการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างในแฟ้มประวัติข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ
2.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

3. การบริหารจัดการตำแหน่งและอัตรากำลัง

3.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และคำสั่ง แต่งตั้งกรรมการต่างๆ
3.2 จัดทำ ตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน
3.3 การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.4 การเปลี่ยน โอน ย้าย ตำแหน่งการรับโอน-ให้โอนและการย้ายข้าราชการ
3.5 การเพิ่มวุฒิ การปรับวุฒิ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
3.6 การขอยืมตัว การช่วยปฏิบัติงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.7 การตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ
3.8 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
3.9 การคุมเวลาการปฏิบัติงาน การขาด ลา มาสาย
3.10 การจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยลาอุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮัจส์
3.11 ขอลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
3.12 การให้บุคลากรลาพักผ่อน/ลากิจ ไปต่างประเทศ
3.13 การวันลาในรูปแบบต่างๆ เช่น ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด
3.14 การจัดทำแฟ้มประวัติและบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและ ลูกจ้างประจำ

 

4. การพ้นจากการทำงาน

4.1 จัดทำประกาศ / คำสั่งให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ
4.2 จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการซึ่งพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ
4.3 จัดทำคำสั่งพ้นสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย
4.4 จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ
4.5 เงินชดเชย

 

5. การสรรหาและแต่งตั้ง

5.1 ผู้บริหารสายวิชาการ
5.2 ผู้บริหารสายปฏิบัติการ
5.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   

 

 

1. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

1.1 การวางแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล
1.2 การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม วางแผนการฝึกอบรม และแผนการฝึกอบรมประจำปี 
1.3 การออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม
1.4 การพัฒนาพนักงานใหม่ ได้แก่ การปฐมนิเทศ การสอนงาน พี่เลี้ยง 
1.5 การพัฒนาบุคลากรระยะยาว ได้แก่ การส่งเสริมด้านการศึกษา (ส่งเรียนต่อเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง) เช่น นักเรียนทุน ทุนศึกษาต่อ สัญญาศึกษาการชดใช้ทุน เป็นต้น การลาศึกษา/ฝึกอบรมทุนพัฒนาบุคลากร การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและการสร้างองค์ความรู้ 
1.6 การจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
1.7 การวัดและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

2. การวางแผนและพัฒนาสายอาชีพ 

2.1 การวางแผนการพัฒนาเส้นทางอาชีพของบุคลากร
2.2 การพัฒนาสายอาชีพ ได้แก่ 
2.2.1 การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ (ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์)
2.2.2 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
2.2.3 การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
2.2.4 การเลื่อนตำแหน่งของกลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิตและกลุ่มนักวิจัย
2.2.5 การเลื่อนระดับสูงขึ้นของสายปฏิบัติการ 
2.2.6 การเทียบระดับตำแหน่งของสายปฏิบัติการ
2.2.7การขึ้นทะเบียนตำแหน่งข้าราชการ

 

3. การบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น

   
   

 

 

1. บุคลากรสัมพันธ์และแรงงานสัมพันธ์

1.1 สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety)
1.2 การสร้างสุขแก่บุคลากร/คุณภาพชีวิตการทำงาน
1.3 ความผูกพันของบุคลากร
1.4 การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
1.5 การวางแผนเกษียณอายุ (Pre-retirement Planning)
1.6 การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

 

2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

2.1 กองทุนสวัสดิการ
2.2 การขออนุมัติเบิกจ่ายสวัสดิการตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน
2.3 สวัสดิการเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ ได้แก่ ประกันสังคม สวัสดิการ 15,000 บาทการประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
2.4 สวัสดิการอื่น เช่น กู้ยืมเงินสวัสดิการ สินเชื่อ สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย สวัสดิการสินเชื่ออเนกประสงค์ภัยพิบัติ รถรับ-ส่ง
2.5 กองทุนต่างๆ เช่น กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.6 สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด การสืบหาทายาท พระราชทานเพลิงศพ การจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
2.7 ตรวจสอบรายชื่อและจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2.8 จัดทำเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการเกษียณอายุ
2.9 จัดทำเอกสารและประสานงานกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข.
2.10 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มของข้าราชการบำนาญ
2.11 การขอพระราชทานเพลิงศพ
2.12 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาทายาท
2.13 การขอรับบำเหน็จตกทอดของทายาท
2.14 บันทึกการขอรับบำเหน็จบำนาญในระบบของกรมบัญชีกลางให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุ
2.15 บันทึกข้อมูลการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในระบบกรมบัญชีกลาง หนังสือรับรองต่างๆ เช่น เงินเดือน สถานภาพ

 

3. โครงการสวัสดิการ

3.1 โครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
3.2 โครงการจำหน่ายของที่ระลึกตรา มศว
3.3 โครงการให้บริการเช่าชุดครุย
3.4 โครงการรถรับ-ส่ง บุคลากร นิสิต และนักเรียน